Debatt I inledningen till Agenda 2030 står det:

”På uppdrag av de människor som vi tjänar har vi antagit ett historiskt beslut om en omfattande och långtgående uppsättning universella och omdanande mål och delmål som sätter människan i centrum.”

Ja, det är i sanning 17 mycket omfattande och omdanande mål, som när de uppnåtts kommer att förändra världen till det bättre.

Så vad står det i dessa fantastiska mål?

Mål 4 – Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Det här målet har sju riktigt omvälvande delmål, som när de har genomförts kommer att leda till att precis varje unge i hela världen kommer att få en bra, kostnadsfri och jämlik skolgång. De kommer också att säkerställa att alla människor, oavsett tidigare skolbakgrund kommer att ges goda möjligheter att lära sig läsa, skriva och räkna.

Det första delmålet handlar om att säkerställa alla barns möjlighet till avgiftsfri och likvärdig skola. Den stora utmaning jag kan se med detta mål är detta med avgiftsfri skola. Det finns väldigt många länder där de allra flesta går i skolor med avgifter av något slag. Om det inte är rena skolavgifter så är det kostnader för skoluniformer eller läromedel och skolmat. Menar vi allvar med det här delmålet måste alla sådana avgifter tas bort.

I delmål 4:7 står:

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och de färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.”

Vilket fantastiskt mål. När det har blivit uppfyllt år 2030 kommer alla studenter i hela världen vara utbildade i hur man ställer om hela tillvaron för att få en hållbar, fredlig och jämställd planet att leva på. Vi måste påminna oss om att alla länders ledare har ställt sig bakom detta fantastiska dokument och att varje regering , varje region, varje kommun och varje människa ska arbeta med de här målen.

När vi på alla nivåer har implementerat detta måste det betyda fred på jorden och en sund planet som kommer att vara i generation efter generation.