Världen behöver sänka sina klimatutsläpp genom att minska användningen av fossila bränslen och använda energin smartare. Med den kompetens och industri som finns i Östergötland kan vårt län bli Sveriges självklara förebild för en hållbar energiomställning.

Den nödvändiga energiomställningen handlar om att investera i förnybara energisystem. Men det räcker inte. Rundabordssamtalet kring energifrågan som Länsstyrelsen Östergötland haft med representanter för länets näringsliv och universitetet visar att utmaningen är mer komplicerad. Effektivisering av produktion, distribution och användning av energi ger bättre konkurrenskraft. Samtidigt behöver vi säkra villkoren för en trygg och långsiktig energiförsörjning.

Mer förnybart kräver investeringar i elnät, lagringskapacitet, överföring och reglerkraft. En instabil energiförsörjning stör industriprocesser och näringsliv och påverkar företagens investeringsvilja. För att lyckas med omställningen ser vi följande tre punkter som absolut nödvändiga:

1) Ökade investeringar i elnät och reglerbar kraft

En ökad produktion av förnybar energi – oftast på platser där det tidigare inte funnits elproduktion – ökar kraven på att elnätet ska kunna ta emot, lagra och överföra energi. Investeringar i nya, smarta och kostnadseffektiva lösningar behövs. Regelsystem måste ses över så att ökad elanvändning inom uppvärmning inte främjas framför fjärrvärme. Dessutom kan gas vara ett komplement som ger minimala utsläpp av miljöskadliga ämnen och kan produceras och lagras lokalt.

2) Större lokal samverkan kring energieffektivisering

Ökat samarbete mellan industriföretag kan ge energibesparingar. I Norrköping finns exempel på ett energikombinat som bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. På så sätt uppnås både högre energiutbyte och klimatnytta. Här behövs ökad satsning på forskning och demonstrationsprojekt.

3) Bibehållen eller utökad vattenkraft

Just nu ser Energikommissionen över villkoren för vattenkraft. Det är viktigt att inte hantera denna fråga isolerat, utan den måste ses i ljuset av den ökade utbyggnaden av förnybar energi.

Östergötlands län fördjupar nu samarbetet mellan näringsliv, politik, myndigheter och forskning som ska bidra till fler smarta energilösningar. Vi har bjudit in Energikommissionen och energiminister Ibrahim Baylan (S) till Östergötland för att visa hur vi ställer om och samtidigt värnar om en konkurrenskraftig industri. Vårt län utgör redan i dag en förebild inom energisektorn, med både viktiga industriföretag och befintliga bra energisamarbeten. Därmed är Östergötland ett utmärkt område för att bli Sveriges demonstrationsregion för hållbar energiomställning med bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft.