Debatt Med Miljöpartiet i spetsen hävdas att höghastighetstågens huvudsakliga nytta är att minska utsläppen av växthusgaser. Det är märkligt att detta påstående inte granskas noggrant. (fyrstegsprincipen). Man beaktar inte de väldiga utsläppen från bygget, som kräver stort inslag av tunnlar, broar och viadukter för att banorna ska bli så raka (radie på 6 km) och den extrema svärigheten att mil efter mil hitta alla ”raksträckor” som är en förutsättning för att man skall kunna köra 320 km i timmen. Även med mycket optimistiska antaganden om hur många flyg- och bilresenärer som skulle kunna flyttas över till höghastighetståg gör dessa utsläpp att klimatnyttan uteblir.

Även Trafikverkets beslutsunderlag visar att klimateffekten är mycket liten. Det kan tyckas märkligt att så många partier verkar ovetande om den svenska expertmyndighetens faktabaserade underlag.

I en rapport till Expertgruppen (Per Kågesson m.fl.) för miljöstudier utvärderar professor Gines de Rus vid Universidad de Las Palmas projekten med höghastighetståg mellan Madrid--Barcelona respektive Madrid--Sevilla. Med utgångspunkt i erfarenheten av dessa redan utförda projekt undersöker han förutsättningarna för höghastighetsbanor i Sverige. Resultaten pekar mot att Sverige med stor marginal saknar det efterfrågeunderlag som krävs för att investeringen ska kunna ge upphov till ett positivt nettovärde för samhället.

Forskning visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att stödja lokal och regional kollektivtrafik, och det kan vara rimligt att subventionera glesbygdslinjer i syfte att hålla ihop landet. Men det finns knappast skäl, särskilt inte ur miljösynpunkt, för staten att stå för en betydande del av kostnaden för medborgarnas resor mellan landets storstäder.

Miljöpartiets viktigaste argument för höghastighetståg är att reducera inrikesflyget. Vägtrafiken har 40 gånger större utsläpp än inrikesflyget. Var insatserna borde göras är självklart.

Vår geografiska rörlighet inom alla transportsektorer måste drastiskt minska för att uppnå klimatmålen, vilket våra regionala och kommunala beslutsfattare tycks oförmögna att inse.

Byggandet av höghastighetsbanor kan aldrig någonsin vara i linje med målen för vår energi, resurs - och klimatpolitik.