Debatt När man går genom Söderköpings stad känner man en fläkt av historiens vingslag. En över 800-årig historia som förtjänar att vårdas och förädlas med respekt för både tidigare och inte minst kommande generationer. Denna historia, unika särart och vårt kulturarv, är något som skapar attraktionskraft både som boendeort, turistort och arbetsort. Att bevara är inte gammalt och omodernt. Att kunna bevara och utveckla i symbios vittnar om kreativitet och framåtskridande, vilket kan stärka vår stads själ och karaktär. Att värna om vårt kulturarv innebär inte att vi är emot utveckling. Vårt kulturarv kan leda oss i rätt riktning och hjälpa oss fatta beslut som är hållbara över tid.

Under de senaste veckorna har vi fått många frågor från allmänheten angående byggplaner i Brunnsparken. Våra medborgare är pålästa, initierade och genuint intresserade av vår stads utveckling. Det är synd att detta engagemang får utrymme endast i slutet av denna långa process där det enda som är kvar är ett beslut i kommunfullmäktige. Om denna fråga hade diskuterats öppet med både politiker och medborgare tidigt i processen så hade vi kunnat få ett förslag som bygger på Söderköpingsbornas konstruktiva vilja att förädla och förbättra.

I debatten har få argument lyfts fram för att motivera den föreslagna byggnationen. Argument vi upplever svaga och som inte motiverar konsekvenserna av en byggnation.

Ett av argumenten är att den föreslagna byggnationen tar mindre värdefull parkmark i anspråk jämfört med de byggrätter som finns vid Birkagården i Brunnsparken. Men kommunen äger marken i Brunnsparken och den måste inte säljas. Sker en byggnation i Brunnsparken på befintliga byggrätter är det utifrån ett aktivt beslut från den politiska majoriteten. I det avtal som finns idag mellan inblandade parter framgår tydligt att inga anspråk kan ställas på kommunen om det inte blir någon byggnation.

Ett annat argument är att förtätning i de centrala delarna kommer innebära att flera ska handla i våra lokala affärer. Ett argument som många av handlarna inte verkar dela eftersom namninsamlingslistor emot byggnationen funnits i så många av våra butiker och restauranger. Handlarna verkar också vilja rädda Brunnsparken!

Om 10 procent av de röstberättigade i en kommun kräver en folkomröstning ska frågan tas upp i kommunfullmäktige. I Söderköping skulle det därmed räcka med cirka 1200 personer. Den namninsamling som genomfördes och lämnades in förra veckan var på över 2 600 namnunderskrifter. Vilken slutsats väljer kommunfullmäktige att dra av denna viljeyttring?

Vad gäller utveckling av Brunnsparken finns inget svart eller vitt, inget allt eller inget, inget enkelt eller objektivt. Här finns delade åsikter hos gamla och unga, infödda och nyinflyttade, de som bor i staden och de som bor på landsbygden. Det finns även delade åsikter inom våra politiska partier.

Till alla ledamöter i Söderköpings kommunfullmäktige vädjar vi att använda möjligheten att rösta för en återremiss. Rösta för att göra om byggplanerna från början. Rösta för att involvera alla engagerade medborgare så att vi kan få en utveckling av Brunnsparken. En utveckling som är brett förankrad och något som vi alla kan vara stolta och glädjas över. Att våga ändra åsikt visar att man är klokare idag än igår!