Debatt Är det risken för spridning av Trumps åsikter om klimathot som satt fart på tangentborden hos de som tror annorlunda? Allt fler inlagor i tidningarna argumenterar för mindre utsläpp av koldioxid CO2 och tillrättavisar klimathotsskeptiker. Man förutsätter tydligen numera med automatik och utan faktakontroll att utsläpp av den livsviktiga gasen koldioxid CO2 är skadliga och bör begränsas. Och detta trots att fakta som säger annat ofta finns bara några knapptryckningar bort.

Man måste skilja på klimat och väder. Torka, stormar och översvämningar är normala företeelser inom det klimat vi har och har inte blivit oroväckande fler eller värre. Enstaka händelser är inte exempel på klimatändring och ibland redovisas bara en delmängd av det som hänt. Ta exempelvis den ovanliga värmen över Arktis i höstas. Samtidigt hade Sibirien extrem kyla. Det redovisades inte. Ovanligt kallt och ovanligt varmt matchar varann inom klimatets ram. Vi har haft en mild vinter och USA har en ovanligt kall vinter med mycket snö.

Politiker och journalister får ursäkta men när majoriteten uttalar sig i klimatfrågor får man lätt intrycket att ohörsamhet för fakta är ett behörighetskrav för yrket. Däremot hugger man snabbt på nya klimatlarm som i brist på stödjande mätvärden baseras på datorberäkningar. Andra kolportörer av klimathot vill att vi minskar eller helt upphör med köttätande samt resor med bil och flyg. Andra drivs av ekonomiska intressen och förordar snabb övergång till ineffektiva förnybara energislag och högre subventioner. Andra åter vill göra Sverige till ett fattigt föregångsland med hjälp av kombinationer av ovanstående och målsättningen ”ett fossilfritt Sverige”. Denna massiva propaganda har skrämt upp framförallt ungdomar i onödan. Framtidens dom mot klimatkatastrofernas predikanter kommer inte att bli nådig.

Sambandet mellan CO2, den globala temperaturen GT och därmed klimatet är okänt oavsett vad många påstår men måste vara litet då GT under 1900-talet gått både upp och ner medan halten CO2 bara gått upp. Så varför blev CO2 miljöbov? Ett uttömmande svar är för långt för detta forum. Ett kort svar är att det finns starka krafter som vill ha mera kontroll över planetens resurser. FN skulle med tillgång till en gigantisk klimatfond, som de industrialiserade länderna förväntades finansiera, sköta administrationen av ”The New World Order”. Dokumentet Agenda 21 från klimatmötet i Rio 1992 innehåller riktlinjer för denna utveckling. Målsättningen har sedan vässats under de årliga så kallade klimatmötena.

För att få människor att acceptera idén och ”stimulera” västländernas villighet att finansiera fonden lanserades hypotesen om att den då pågående globala uppvärmningen var farlig och orsakades av CO2. Denna gas blev en perfekt syndabock då utsläppen kan kopplas till mänsklig verksamhet och välfärd och därmed beskattas. När uppvärmningen oväntat stannade av i slutet av 1900-talet utan att utsläppen minskade lanserades den geniala varianten ”klimatförändringarna” som cyniskt utnyttjar oförmåga att skilja på klimat och väder i kombination med dåligt minne. Att denna medvetet överdrivna hypotes skulle få sådant genomslag i västländerna hade nog inte ens upphovsmännen drömt om. Kan behovet av en sekulär arvssynd som ersättning för den krympande klerikala varianten orsaka acceptansen? Oviljan att ta till sig information och att ta öppen naturvetenskaplig debatt om bakgrund och konsekvenser tyder på det.