Debatt I Östergötland och Södermanland har länsstyrelserna satt stopp för 24 av 25 vindkraftsprojekt de senaste åren! Länsstyrelsen har samtidigt regeringens uppdrag att granska hur kommunerna uppfyller sina energi- och klimatplaner, och kan då rapportera vidare till regeringen att det går för långsamt att ställa om till förnybar energi. Denna inkonsekvens försvårar inte bara länsstyrelsens eget arbete, utan hindrar också kommunala politiker från att genomföra en ambitiös och mycket angelägen politik för att ställa om energisystemet så att klimatförändringen bromsas.

Den nya klimatlagen som trädde i kraft den 1 januari i år har inte gjort någon skillnad. Projektet Söderköpings vind fick avslag, trots att den skulle minska koldioxidutsläppen i kommunen så mycket att kommunen skulle bli i stort sett klimatneutral. Projektet Vindpark Marviken fick också avslag, trots att den skulle ha minskat utsläppen av koldioxid med lika mycket som samtliga personbilar i Norrköping släpper ut per år och levererat grön el till Norrköpings skolor, bibliotek, kontor och spårvagnar.

Motiveringen till avslagen är oftast risken för påverkan på fåglar. Vindkraftens miljö- och klimatnytta nämns sällan i beslut eller domar. Men aktuell forskning visar emellertid att vindkraftens påverkan på fågelpopulationer är en i hög ogrundad farhåga.

I studien Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Uppdaterad syntesrapport 2017 som publicerats av Naturvårdsverket har författarna sammanställt de senaste årens internationella forskning samt analyserat av de svenska kontroll- och uppföljningsprogram som genomförts fram till 2016. Där framgår att de rapporter som Länsstyrelsen länge grundat sina argument på bygger på bristfälliga underlag.

Vidare konstateras att samtliga kontroll- och uppföljningsprogram som studerats visar på en begränsad eller obefintlig påverkan på fågelförekomst. Tvärtom visar undersökningarna att många fåglar har god förmåga att lokalisera vindkraftverk och aktivt undviker att flyga in dem. Att omsorg för fåglar anses vara skäl nog för länsstyrelserna att stoppa kommunerna från att bidra till energiomställningen är således helt orimligt.

Vi vill därför att regeringen tar fram tydliga riktlinjer för vindkraften som länsstyrelserna har att följa vid etablering av ny vindkraft. Det krävs tydliga evidensbaserade riktlinjer för prövning av vindkraft om vi ska kunna nå våra mål att skapa ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Vi vill också att regeringen ifrågasätter behovet av de stora områden som idag är riksintresse för försvarsmakten och som förhindrar utbyggnad av vindkraft. Ett exempel är vindkraftparken i Hanöbukten som stoppades av militära skäl. Vårt försvar ska ses som ett totalförsvar, där en pålitlig och inhemsk energiförsörjning är viktig för att vårt samhälle ska fungera även i händelse av ofred. Något som vi dessutom har nytta av även i fredstid.