En småstadsidyll med välbevarad levande stadskärna rik på historia, naturskönt belägen i ett sammanhållet blågrönt stråk bestående av naturreservatet Ramunder, området kring Göta kanal och Storåområdet med vattenvägar till en fantastisk skärgård. Så kan man sammanfatta Söderköpings särprägel. Den gör staden unik och attraktiv för boende, näringsliv och besökare. Med ny E22-sträckning försvinner belastande genomfartstrafik. Nya möjligheter öppnar sig för utbyggnad av bostäder och service, bättre infrastruktur och stadsmiljö.

En viss förtätning är rimlig, men måste ske varsamt och utan att äventyra stadens speciella kännetecken! Storåområdet är ett viktigt inslag i stadsbilden och intimt förknippat med stadens tillkomst och stolta historia. Det bör vårdas och utvecklas med helhetstänkande och långsiktighet till glädje för alla innevånare och besökare.

Visst skulle det kunna bli attraktiva bostäder, men sju fyravåningshus utmed ån i förlängningen av Brunnsparken är ett alldeles för stort ingrepp. Till detta kommer tankarna på att förvandla Bergaskolan (?), bygga nytt mellan ån och kanalen, anlägga ny kanalparkering ... Sammantaget skulle det leda till ohållbar trafiksituation och tvinga fram en ny bro med ytterligare områdespåverkan. Varifrån ta pengarna till en sådan mångmiljoninvestering? Mer miljövänligt och estetiskt vore att nyttja grönområdet mellan kanalen och Skepparvägen till koloniodlingar – något som behövs mer av när staden växer. Hämta gärna inspiration från Linköpings användning av Stångåns stränder.

Snävt byggekonomiskt är det lockande att bygga högt i strandnära läge för att slå ut höga kostnader för pålning mm på många bostäder. Det bryter dock helt med områdets karaktär med enplansvillor. Att närboende reagerat starkt mot planerna är förståeligt, men frågan är ju större än så. Det handlar om hur stadens innevånare och besökare i framtiden kommer att uppleva Storåvyerna.

Dämpa ambitionerna på hårdexploatering av området och gör ett omtag i stadsplaneringen! Ta hjälp av landskapsarkitekt med att utarbeta en plan för att behålla och vidareutveckla Storålandskapets parkkaraktär. Det skulle stärka Söderköpings speciella kännetecken och därmed konkurrenskraft!