Debatt professor emeritus f.d. energi och miljö Chalmers Tekniska Högskola medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det så kallade kommunala vindkraftsvetot ska avskaffas. Vindkraftsbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergi stöder förslaget. Många vänner av kommunalt självstyre är emot som till exempel organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

En remiss har varit ute, och sista svarsdatum var den 4 december. Svensk Vindenergi har på eget initiativ gått genom remissvaren, och kategoriserat dem. Den 12 december la man ut resultatet på sin hemsida under rubriken “Remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot“. 121 svar redovisas: Positiva eller neutrala till ändringsförslaget: 89. Behåll vetot: 32.

Det är något som inte stämmer här. Naturligt vore att redovisa samtliga tre kategorier - positiva, neutrala, och negativa till förslaget. Men Svensk Vindenergi tillgodoräknar den egna sidan både positiva och neutrala svar, medan negativa svar redovisas för sig. Efter denna manöver anser man sig vinna med 89 – 32.

Vid en kontroll den 30 december finner vi att siffrorna ändrats (men dokumentet är fortfarande daterat 2017-12-12). Fortfarande är 89 svarande positiva eller neutrala, medan däremot 26 (i stället för tidigare 32) nu vill behålla vetot. Totalsiffran 121 svar har nu blivit 131 svar. Hur 89 + 26 svar kan summera till 131 svar, lyckas vi inte förstå.

Statistiken finner du här:

Statistikbehandlingen har tyvärr fler elementära brister. Av dem som ombetts svara på remissen – det så kallade urvalet - hade 74 svarat vid svarstidens utgång. Urvalet är en av de viktigaste parametrarna vid upplägget av en enkätstudie. Men här baserar man sin undersökning på alla de remissvar som kommit, det vill säga även tillkommande frivilliga svarande utanför urvalet.

Informationen säger inget om utfallet, innan vi vet hur svaren fördelar sig mellan “positiva“ och “neutrala“. Dessutom måste tillkommande frivilliga svarande utanför urvalet lyftas ut ur statistiken.

Värt att nämna är att 34 företag/näringslivsorganisationer på den positiva/neutrala sidan medräknas - varav 15 vid kontroll visar sig vara vindkraftsföretag och skogsföretag som inte ingår i urvalet. Vem blir överraskad?

Det är inte vanligt att en intresseorganisation på eget initiativ “tar tag i“ en remiss på detta sätt. Har tanken varit att snabbt etablera en felaktig “sanning“, baserad på vilseledande statistikhantering? Lyckligtvis är den lätt att genomskåda. Departementet bör i samband med en eventuell proposition göra en seriös statistisk analys och hantera materialet på ett korrekt sätt. Vi utgår från att så kommer att ske.