Debatt Det är allmänt känt att kvaliteten i omsorgen uppstår i mötet mellan personal och vårdtagare. De anställdas villkor och omsorgens kvalitet är därför nära sammankopplade. Det privata bolag som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för hur verksamheten ska tillgodose den enskildes självbestämmanderätt, inflytande och medbestämmande. Tillståndsgivningen baseras också på redogörelser för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Detta ger förutsättningar för att verksamheten bedrivs med god kvalitet, vilket med all säkerhet även påverkar resultaten i verksamheterna. Varför behöver inte kommunens verksamhet samma krav?

Medarbetare inom privat driven vård och omsorg har klart lägre sjukskrivningstal än offentligt drivna verksamheter. Friskare, engagerade medarbetare, alltså.

Rapporten Kommun- och enhetsundersökningen 2014 granskas Sveriges alla äldreboenden. Rapporten visar att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än de kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som lyfts fram i rapporten.

Mats Bergman och Sofia Lundberg är professor respektive docent i nationalekonomi. Deras forskning visar att överlevnaden är högre i kommuner som upphandlar äldreboenden än i kommuner med kommunalt monopol. Dessutom är upphandlad äldreomsorg något billigare och något bättre, samtidigt som den uppfattas som minst likvärdiga av brukarna.