Debatt I alla skolor har elever rätt till kostnadsfri skolskjuts, utifrån vad som är definierat i skollagen. Vissa lokala anpassningar kan därutöver göras i olika kommuner. Utgångspunkten vid bedömningarna är framförallt färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet där syftet med det sistnämnda är att fånga upp situationer där det framstår som extra nödvändigt eller motiverat.

Ingen har väl missat att vargens utbredning ökar med såväl nya revir, antal individer och med en stark föryngring. Utifrån detta är det inte rimligt att skolelever ska behöva vandra upp till 3 km till den plats där skolskjutsen möter upp eller släpper av. Beträffande den risk som föreligger är till och med 1 km gångavstånd för en 7-åring alldeles för långt.

Skolan är en arbetsplats för våra barn. Det är då lämpligt att jämställa detta med vad som gäller för den vuxne och dennes resor till och från sitt arbete. Här har man som utgångspunkt att det är bostaden som räknas. Färden anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden. När det gäller beviljande av hemtjänst får man detta oavsett var man bor.

Vi inom Landsbygdspartiet oberoende förutsätter att kommunfullmäktige i berörda kommuner skyndsamt gör en revidering av sina skolskjutsreglementens tillämplighet och i förekommande fall säkerställer att inga barn ska riskera att träffa på vargen till och från skolan. I de fall skolelever bor inom eller i direkt anslutning till ett revir, ska skolskjutsarna lämna och hämta barnen i anslutning till hemmen.

Vi är medvetna om att det är ett stort pussel att planera in skolskjutsar och en revidering kan innebära mertrafik och eventuellt en extra tur. Men sammantaget måste våra barns säkerhet gå före kostnaden.