Debatt Läget för den akut utrotningshotade Östersjötumlaren är allvarligt. Enligt det EU-stödda forskningsprojektet SAMBAH, som Kolmården ledde, består Östersjöns tumlarpopulation av bara ca. 500 individer. Tumlarna fastnar och drunknar i fiskenät och påverkas negativt av buller och miljögifter. Den lilla valarten är nära släkt med delfinen och använder ekolod på liknande sätt som fladdermöss vilket gör den helt beroende av hörseln i jakten på småfisk som utgör deras föda. Kraftiga ljud kan göra dem döva vilket leder till att de helt enkelt svälter ihjäl.

Men även andra, inte fullt så starka ljud kan ha allvarliga, negativa effekter. Tumlare är lättskrämda och om de ständigt tvingas fly från bullerkällor hinner de inte äta tillräckligt och måste istället utnyttja sina energireserver i späcket, där de skadliga miljögifterna är lagrade. Detta kan leda till akut förgiftning och på lite längre sikt till nedsatt fortplantningsförmåga. Bullret kan också leda till att kalvar skiljs från sina mödrar, med fatala följder. Därför måste försiktighetsprincipen gälla i Östersjön, d.v.s. alla potentiellt skadliga mänskliga aktiviteter måste bannlysas!

Den senaste forskningen som genomförts av Kolmården, bl.a. i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige och motsvarande institutioner i övriga EU-länder runt Östersjön, visar att i princip hela Östersjöns population av tumlare under sommaren samlas på och omkring de grunda Norra och Södra Midsjöbankarna och Hoburgs bank sydväst om Gotland för att föda sina kalvar och para sig. Regeringen har med utgångspunkt från SAMBAHs resultat instiftat ett Natura 2000-område kring dessa utsjöbankar, men exkluderade Södra Midsjöbanken eftersom den sedan tidigare klassats som ”riksintresse för vindkraft”, trots att denna bank också ingår i tumlarnas kalvnings- och parningsområde.

Det finns idag planer på att bygga stora vindkraftsparker både på Södra Midsjöbanken och vid Norra Midsjöbanken, trots att den senare alltså ligger mitt inne i Natura2000-området, samt nordväst om Hoburgsbanken, precis utanför natura 2000-området. Nyligen inkom en ansökan till Regeringen om att få genomföra hydroakustiska undersökningar av havsbotten som förberedelse för vindkraftsparkerna vid Norra Midsjöbanken och Hoburgsbanken. Man vill göra detta med mycket kraftiga ekolod, som i värsta fall kan ge tumlare och sälar hörselskador och som med stor sannolikhet skulle innebära en allvarlig störning av tumlarna.

Om bottenundersökningarna sedan skulle leda till att dessa vindkraftsparker byggs innebär det enligt vår mening en stor risk för att hela tumlarpopulationen slås ut. När man bygger vindkraftverk till havs använder man oftast en metod som går ut på att fundamenten bankas ned i bottensedimentet med en stor slägga. Detta genererar extremt höga ljudnivåer, över 220 undervattensdecibel mätt vid 1m avstånd. Det motsvarar en ljudnivå som är långt över smärtgränsen 120dB för människor i luft. Dessa ljudtryck kan orsaka permanenta hörselskador hos tumlare, sälar och andra havslevande djur. För att undvika detta ingår det ofta i tillståndet för byggnationen ett krav på att gradvis öka slagkraften hos släggan, så att tumlarna hinner lämna området innan ljuden blir farligt höga. Detta eliminerar dock inte den allvarligaste effekten som är att tumlarna skräms bort, ofta mer än 2 mil från bullerkällan. Tumlarna kan sedan undvika området i flera år efter att byggnationen är klar.

Det finns alternativa byggmetoder för vindkraft till havs, där man använder så kallade sugkoppsfundament, som inte bankas ner i botten och som därmed är mindre bullriga. Dock medför byggnationen, oavsett metod, en betydligt ökad fartygstrafik, med det buller som det medför. Sådan aktivitet kommer med stor sannolikhet innebära att tumlarna håller sig undan från området under hela byggprocessen. Detta skulle störa fortplantningen hos denna mycket ömtåliga population som bara är en spillra av hur den var under tidigt 1900-tal.

Kolmården förespråkar självfallet hållbara energialternativ, men tycker samtidigt att dessa bör placeras så att de inte riskerar en hel djurpopulations existens. Kolmårdens bedömning är densamma som Internationella Naturvårdsunionens, HELCOM: s och ASCOBANS, nämligen att Östersjötumlarna står inför ett akut utrotningshot. Varje kalv som föds är oerhört viktig för hela populationens överlevnad! Därför måste alla störningar undvikas i tumlarnas ”barnkammare”. Om Regeringen menar allvar med sin intention att skydda tumlarna måste framför allt Norra och Södra Midsjöbankarna skyddas från exploatering. Det är också vad Kolmården konstaterar i ett yttrande som i dagarna lämnats till Regeringen.