Widar Tidigare hade vi en invandringspolitisk struktur där regeringen - bokstavligen via ett ansvarigt statsråd och dennes stab - kunde avgöra överklaganden från människor som fått avslag på sina asylansökningar till dåvarande Invandrarverket och som heller inte hanterades i den Utlänningsnämnd där jurister och av riksdagspartierna utsedda nämndemän utgjorde första linjens överklagandemyndighet. 2006 gick denna struktur i graven till förmån för dagens modell med migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol.

Politiken ska således inte lägga sig i enskilda fall. Regeringen styr Migrationsverket genom regleringsbrev och budgetanslag. Men sedan ska det vara stopp. Detta hindrar dock inte - även rikspolitiker - att från tid till annan ge intryck av att vilja styra politiken som på den "gamla goda tiden."

Ensamkommande unga män är en invandrargrupp som rör upp särskilt mycket politisk aktivism från en brokig skara av gatuvänster, kyrkor, liberala partiledare och regerande MP: are som vill att mer eller mindre alla i denna stora grupp ska få stanna i Sverige. Jag skriver "unga män" eftersom det handlar om unga män. Den förhållandevis lilla grupp av ensamkommande som myndigheterna har bedömt vara under 18 år (barn) har till mycket stor del fått tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd.

Migrationsverket konstaterar i kapitlet "övergripande analyser och slutsatser: " Av de individer som genomgår en medicinsk åldersbedömning visar resultaten från Rättsmedicinalverket att 83 procent av individerna bedöms vara myndiga, vilket är en ökning jämfört med tidigare antaganden.

Av dessa anför en inte obetydlig andel nya asylskäl, exempelvis konvertering eller hbtq-skäl, vilket föranleder nya utredningar och muntliga kompletteringar med sökande, offentligt biträde och tolk." (25/10 2017.)

De här unga männen är i allt väsentligt folkvandrare som av starkt begripliga skäl vill komma in i den svenska välfärdsstaten. Av lika fullt begripliga skäl är det därför viktigt att välfärdsstaten inte slarvar utan strikt håller sig till en rättssäker asylprövning som om den avslutas med ett nej ska innebära att den sökande snabbt lämnar landet. Att politiker i riksdag och regering vill att just de här unga männen ska undantas från asylprövningen och ges uppehållstillstånd i grupp; det är däremot helt obegripligt.