Widar På måndag ska politikerna i Norrköpings kommunfullmäktige ta ställning till om styrelseledamöterna Joanna Sjölander, Erik Stuart, Camilla Carlsson, Michael Winbladh, styrelseordföranden Reidar Svedahl och vd Magnus Nilsson ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 i det nu isförlagda kommunala bolaget Upplev Norrköping.

Den auktoriserade revisorn Ernst & Young (EY) har avstyrkt ansvarsfrihet med argumentet att bolaget kan ha vållats skada genom ledningens ”oaktsamhet och underlåtenhet” under juni-augusti 2018 då Upplev Norrköping hade den stora och förlusttyngda Marvelutställningen på programmet.

På fullmäktigemötet 29 april beslutades att skjuta upp beslutet för att ge tid åt en närmare utredning om det verkligen uppkommit en ekonomisk skada och i så fall hur stor skadan var.

Utredningsuppdraget gick till advokatfirman Delphi som nu inkommit med ett svar. Delphirapporten kan läsas på två sätt:

1. Det framstår som solklart att bolaget skötts vårdslöst och att denna vårdslöshet åsamkat bolaget ansenlig ekonomisk skada redan från 2017 då styrelsen tog beslut om att genomföra utställningen på en vinstkalkyl på fyra miljoner kronor och fram till styrelsemötet mot slutet av augusti 2018 då styrelsen missbedömde kostnadsökningarna med 3, 5 miljoner kronor. Delphi påminner också om att ”styrelseledamöterna och VD fått allvarlig kritik framförallt för brister i internkontrollen i en rapport från sakkunnig revisor Anna Holmberg vid revisionskontoret i kommunen redan i februari 2018. Delphi sammanfattar: ”En bristande förvaltning och kontroll kan i sig innebära ekonomiska förluster för bolaget och skulle ensamt kunna vara en så allvarlig brist i utförandet av uppdraget att ett skadeståndsansvar skulle kunna uppkomma.” (Skadeståndsansvar är i det här sammanhanget synonymt med avstyrkt ansvarsfrihet.”

2. Delphis utredningsuppdrag om eventuell ekonomisk skada för bolaget (skattebetalarna) omfattar dock endast perioden juni-augusti 2018. Då var utställningen i gång och de stora ekonomiska skadorna redan vållade. Delphi bär i och för sig fram betydande kritik mot framförallt vd och styrelseordföranden även för sommarperioden 2018. Men under denna begränsade period uppkommer inga större ekonomiska skador för bolaget som kan härledas till vanskötsel.

Orsaken till att Delphis uppdrag endast omfattar tre månader 2018 är att kommunens auktoriserade revisor EY pekar ut just dessa månader som den tid då ekonomisk skada kan ha uppkommit. Vilket i sin tur kan ha samband med att EY – till skillnad mot kommunens egen revision – inte riktade någon kritik mot Upplev Norrköping för verksamheten under 2017.

På ett strikt formellt plan finns således möjligheten att bevilja ansvarsfrihet eftersom inga större ekonomiska skador uppkom under juni-augusti 2018. I mina ögon vore det dock demokratiskt stötande med en sådan handläggning. Sett i backspegeln borde ansvarsfrihet avstyrkts redan för verksamheten 2017. Ansvar ska dock inte utmätas retroaktivt. Men att EY ”släppte igenom” 2017 behöver inte styra fullmäktige att släppa igenom 2018.

Bolagsledningens underlåtenhet att vidta åtgärder under perioden februari-maj 2018 framstår som uppenbar och fullt tillräcklig när den läggs samman med sommarens händelser.

Som Delphi pekar på i sin rapport så behöver inte alla dras över en kam. Sett till 2018 kan det till exempel vara rimligt att ansvarsfriheten för vd och ordförande hanteras i särskild ordning.

Politik är en förtroendesyssla; även när politiken utövas i bolagsform. Lägger politikerna förtroendet åt sidan så är det lätt för medborgarna att göra sammaledes.