Debatt De senaste åren har det skett en kraftig ökning av vind- och solenergi, vilket är en glädjande utveckling. Samtidigt har vi i vår forskning längre förundrats över att det såväl i Sverige som internationellt är så lite fokus på den fortsatta användningen av kol, olja och naturgas.

Det är nämligen inte expansionen av förnybar energi som bromsar vår klimatpåverkan, utan en minskad användning av fossila bränslen. Om världen ska nå Parisavtalets mål om en begränsad uppvärmning måste användningen av fossil energi minska drastiskt fram till år 2050, då de globala utsläppen av koldioxid måste närma sig noll.

I en ny studie visar vi att andelarna förnybar och fossil energi av den globala primärenergianvändningen bägge varit nästintill oförändrade sedan 2004. Andelen fossil energi har legat på strax över 80 procent samtidigt som energianvändningen ökat.

• I länder med stora reserver av fossila bränslen har användningen av fossil energi ökat kraftigt, samtidigt som användningen av förnybar energi fortfarande är liten eller obefintlig.

• I Kina och Indien har andelen förnybar energi från sol, vind och biomassa minskat – trots relativt omfattande satsningar på förnybart.

• Det är nästan bara i regioner och länder med små eller relativt små inhemska tillgångar av fossila bränslen, såsom Japan, Tyskland och EU som helhet, som den fossila primärenergianvändningen har minskat.

Vår slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på inhemsk energieffektivisering och förnybar elproduktion för att minska utsläppen i Sverige och övriga Europa. Sverige bör därför gå i spetsen för att införa globala styrmedel och strategier som direkt syftar till att minska användningen av fossila bränslen.

Den kommande regeringen bör dessutom verka för att företagen minskar sin klimatpåverkan. Arbetet har redan inletts, genom de färdplaner mot nollutsläpp som ett antal branscher utvecklat inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Nu bör företag i olika branscher – i hela kedjan från basmaterial till slutprodukter – tillsammans ta fram koldioxidfria varor och tjänster så att Sverige och svenska företag kan bli föregångare i det globala klimatarbetet.

Det innebär en ekonomisk risk för företag att gå före, men de nödvändiga utsläppsminskningarna ger samtidigt en gigantisk världsmarknad för de företag som aktivt satsar på att minska sin klimatpåverkan. Att vara föregångare i klimatarbetet ger därför enorma möjligheter – men det brådskar.