Debatt Enskilda företrädare för Liberalerna fortsätter att kritisera oss moderater. Denna gång är det liberalen Mats Pettersson som väljer att måla upp en bild av splittring inom M istället för att fokusera på lösningar till den ekonomiska kris utbildningsnämnden genomgår. Varför Liberalerna söker konflikt med oss med ett sådant fokus förstår vi inte. Låt oss klargöra några ställningstaganden rörande vår skolpolitik;

1/ Vår största oro inför 2018 är vad en utbildningsplats i Norrköpings skolor faktiskt kostar. Det fanns vid decembernämnden inga underlag som visade att förslaget till uppdragsplan var genomförbart inom den ram som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Den politiska majoriteten valde trots det bristande underlaget att besluta både om uppdragsplan och om internbudget. Kvartetten motiverade sitt beslut främst genom att påstå att det är olagligt att inte meddela slutgiltiga programpriser för gymnasiet innan nytt år. Detta är inte sant. Vi har all möjlighet att meddela en preliminär ersättning och snarast återkomma med ett säkerställt pris. Vi yrkade återremiss.

Mer att läsa: Synnerligen svagt ledarskap.

2/ Skolan förtjänar långsiktiga förutsättningar och det finns en poäng i breda politiska uppgörelser. Därför söker vi gärna samförstånd över partigränser. Samtidigt är vi utlämnade till de analyser som förvaltningen lägger fram. Eftertankens kranka blekhet drabbar även politiken när vi ser att vi medverkat i beslut som tyvärr varit dåligt underbyggda. Vi tänker närmast på avskaffandet av de kommungemensamma grupperna som fick till följd att kostnaderna för elever med särskilt stöd inte längre gick att kontrollera. Vi kommer fortsättningsvis kräva att alla underlag innehåller en ekonomi- och resultatanalyser. Vi vill återetablera de kommungemensamma grupperna.

3/ Styrning av en stor kommun kan vara komplicerat. Men det blir än mer komplext om majoriteten i utbildningsnämnden gömmer sig bakom det faktum att det är kommunfullmäktige som beslutar om budgetramen. Det är sant - men det är fortfarande så att politikerna i nämnden måste säkerställa att given ram täcker de kostnader som uppdragsplanen medför.

Avslutningsvis: Mats Pettersson skriver att Liberalerna tar ansvar i Kvartetten. Samtidigt har Liberalerna tillsammans med Socialdemokraterna, utan analys och underlag, beslutat om att centralt hålla inne resurser för 80 lärare från skolorna nästa år. På vilket sätt det är att ta ansvar får givetvis Pettersson själv svara på.