Debatt Många av de lärarstudenter som går sin utbildning på Campus Norrköping har tyvärr en bild av att Norrköpings Kommun inte är en attraktiv arbetsgivare. Enligt den enkät Lärarförbundet Student Norrköping genomfört ser vi en tydlig trend där lärarstudenter tycker om Norrköping som stad och gärna bor här, men har planer på att söka anställningar i närliggande kommuner.

Viktiga faktorer som tas upp är barngruppers storlek och behöriga kollegor men lönesättningen är dock den absolut viktigaste faktorn för blivande lärares val av arbetsplats. Enkätsvaren visar att många lärarstudenter anser att lönen i Norrköpings Kommun är för låg i paritet till den akademiska utbildning de genomför och det ansvar Skolverket ger oss.

Här kommer några citat från enkäten:

”Norrköpings kommun ligger långt under de närliggande kommunerna lönemässigt, det är trots allt så att vi går en 4-årig högskoleutbildning. Vi kommer ha ett otroligt ansvar gentemot elever och vårdnadshavare och med den låga lön Norrköping har anser jag att det inte är värt de tusenlappar man förlorar genom att välja att jobba i Norrköpings kommun”.

Norrköpings Kommun får däremot beröm för den öppna miljön som kan vara ett resultat av att lärarstudenterna ofta genomför sin verksamhetsförlagda utbildning här, vilket enkätsvaret menar skapar en tillåtande miljö. ”Många förskolor är vana med studenter och då säkert många nyexaminerade så det känns som ett bra ställe att jobba på, i alla fall de första åren. Kort sagt känns som att de kan ta emot en på ett bra sätt”.

En annan viktig faktor för studenterna är lärartätheten. ”Jag gillar staden och en del skolor som satsar på tvålärarsystem, men kanske väljer bort på grund av sämre lönevillkor samt avsaknad av förstelärare i fritidshemmet.”

Norrköpings kommun beskriver själva i sin Uppdragsplan för utbildningsnämnden 2018 ”Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla relevanta personalgrupper. Genom tydliga uppdrag och goda anställningsvillkor attraherar vi nya medarbetare och får kompetenta och skickliga medarbetare att stanna kvar”. Ett sätt att mäta detta ska enligt Norrköpings kommun vara konkurrenskraftiga lönenivåer.

Att många lärarstudenter planerar att välja bort Norrköpings Kommun som arbetsgivare är inte det enda stora problemet. Enligt information från Linköpings universitet fortsätter andelen förstahandssökande till samtliga lärarprogram på Linköpings Universitet att sjunka.

Campus Norrköping bedriver tre lärarutbildningar och ansökningarna inför hösten 2018 är oroväckande. Förskollärarprogrammets ansökningar har minskat med 29 procent, Grundlärare i fritidshem har minskat med 28 procent och slutligen Grundlärare F-3 med hela 39 procent. I dag, lördagen den 9:e Juni tar 92 lärarstudenter examen i Norrköping. Vi i Lärarförbundet Student Norrköping anser att kommunen måste arbeta hårt för att behålla nyexaminerade lärare. Studenterna som examineras på lördag har troligtvis redan erbjudits anställning, men nya klasser kommer. Norrköping skall inte bara vara en fantastisk stad att bo och leva i, utan även en attraktiv stad att arbeta i!