Debatt Klotter kostar fastighetsägare i Norrköping miljoner varje år. Men benägenheten att anmäla är låg eftersom det är tidskrävande och sällan eller aldrig leder till någon åtgärd. Det visar en enkät som Fastighetsägarna MittNord gjort bland sina medlemmar. Av de tillfrågade fastighetsägarna uppger hela 69 procent att de drabbats av klotter under 2018 varav flertalet har drabbats vid upprepade tillfällen.

Över 40 procent svarar att de drabbats vid tio tillfällen eller mer under året. Några uppger så mycket som 50 gånger. Majoriteten av de drabbade är mindre fastighetsbolag med 1-5 fastigheter, kostnader för saneringsarbetet blir tydligt kännbara, De tillfrågade drabbades under 2018 uppskattningsvis närmare 800 gånger av klotter. Trots det väljer bara en av fyra att anmäla klottret. Klotter förekommer såväl i centrum som i ytterområdena men upplevs av flera fastighetsägare som mest koncentrerat på vissa angivna stråk i innerstaden.

Det finns förstås förståelse för att polisen har begränsade resurser men en önskan från lokala fastighetsägare är en ökad polisnärvaro under kvälls- och nattimmarna. Enklare och effektivare polisanmälningsförfarande efterfrågas också. Förhoppningen är att även Norrköpings kommun prioriterar och nyorganiserar arbetet kring denna fråga.

Rörelse, närvaro och bättre belysning på vissa platser kan såklart ha en positiv effekt för att stävja den här typen av brott. Som branschorganisation anser vi att klotter är skadegörelse och bör effektivt polisanmälas. Vi förordar snar sanering och samverkan i frågan.