Debatt Den fria marknaden behöver aldrig räkna med kostnader för rovdrift på naturen. Förlorade ekosystem finns inte med i budgeten som minuspost. Vilket vinstdrivande företag väger sina tillväxtsiffror mot kostnader för att minska sin klimatpåverkan. Vilka livsmedelsföretag, utom de ekoproducerande, väger mat utan gifter mot företagets vinst? Därför krävs en radikal omställning av en produktionsapparat som förbrukar mer naturresurser än vad naturen återskapar.

Skogen, ängen och åkermarken bör betraktas som behållare för biologisk mångfald, men istället ligger markens och skogens värde i dess funktion som råvaruproducent. Ekonomiska nyckeltal som BNP beskriver ett lands ekonomiska utveckling, tillväxten och välståndet, utan att räkna med miljöförstörelse och klimatpåverkan. Ökad tillväxt betyder med det sättet att räkna fortsatt överkonsumtion av naturresurser.

Ur finansiellt perspektiv värderas inte frisk luft, rent vatten och fungerande ekosystem, trots att de är förutsättningen för vårt välstånd och vår utveckling. Våra ekonomiska modeller måste ställas om så att det går att mäta hållbarheten vid exploateringen av mark, vatten och skog. Det behövs med andra ord hållbarhetskriterier. När ska vi lära oss väga djur- och växtarters överlevnad mot ekonomisk tillväxt?

Den svenska landsbygden skulle kunna utvecklas hållbart med hjälp av nyanlända, som fått lära sig permakultur. Ett resursuppbyggande odlingssystem som används på FN-nivå. Ett verktyg för hållbar utveckling. Permakulturen syftar till att rädda vår planet med småskaligt tänkande i design, arkitektur och odling. Syfte är att skapa ett system som ger tillbaka till sin omgivning. Allt överskott i produktionen återinvesteras i verksamheten. Ett tänkande som inte bara den fria marknaden skulle tjäna på. Vi skulle alla tjäna på det.