Debatt Statligt investeringsstöd kan fås för nya hyresbostäder om hyresnivån är rimlig. I Norrköpings kommun får normhyran inte överstiga 1 350 kronor per kvadratmeter och år. Det motsvarar månadshyran 6 800 kronor för en lägenhet om 60 kvadratmeter.

Om man bygger med bra energistandard minskar driftskostnaderna. Om energibehovet i bostäderna är lägre än 57 procent av maxvärdet enligt Boverkets byggregler, så får man 75 procent högre statligt investeringsstöd.

Vad kan göras för att pressa ner byggkostnaderna? Byggherrarna behöver fortlöpande se över vilka bostadsmoduler som finns att köpa på marknaden, vad som är lönsamt att platsbygga idag och i morgon, vilka byggmaterial och byggkomponenter som ger rätt balans mellan uppförande- och underhållskostnad, vilka nya material, komponenter och konstruktioner som finns att pröva. Traditionellt tas detaljplaner ofta fram genom förhandlingar mellan kommunen och byggherrar. Det är en process som tar tid och är till nackdel för mindre byggbolag, eftersom de kan ha svårt att ligga ute med pengar i flera år.

Göteborgs kommun har börjat pröva en annan ordning. Detaljplaner görs av kommunen själv när det gäller kommunens egen mark – utan inblandning av byggherrar. Marktilldelning görs efter att detaljplanen är klar och därmed ökar konkurrensen och mångfalden eftersom de mindre bolagen då har större möjligheter att vara med. Vid marktilldelning kan kommunen ställa krav på högsta hyresnivå och energibehov för att styra mot bra bostäder med rimlig hyra och därmed släppa fram de bolag som kan och vill bygga kostnadseffektivt.

Kommunens eget bostadsbolag Hyresbostäder i Norrköping AB (allmännyttan) bör genom ägardirektiv styras att bygga upp ett socialt hållbart bostadsbestånd med rimliga hyror och med bra energiprestanda.

Bolaget kan öka sin kompetens att bygga kostnadseffektivt genom kontakter med allmännyttan i andra kommuner. I till exempel Skövdebostäder AB har man kommit långt i arbetet med olika projektidéer som resulterar i lägre hyror.