Debatt En skogsutredning, som överlämnades till regeringen i oktober, föreslår att exempelvis små ideella föreningar bör få ”överklaga beslut om tillstånd och villkor för avverkning av fjällnära skog och ädellövskog samt föreläggande eller förbud med anledning av en underrättelse om avverkning eller annan tillsyn enligt skogsvårdslagen.” Detta öppnar upp för byråkratiska processer för tiotusentals avverkningar per år.

Äganderätten är ett av det fria, demokratiska samhällets viktigaste grundfundament. Dessutom talar vi här om mycket långsiktiga investeringar, där man kanske låtit plantera skog åt barn eller barnbarn och sedan skött marken under decennier. Investeringar som alltså riskerar att gå om intet.

Vi anser att skogspolitiken går åt fel håll. Uppfinningsrikedomen hos aktivister och myndigheter leder till att begrepp som nyckelbiotoper och talerätt används som verktyg för att underminera brukanderätten. Äganderätten med egendomsskyddet är inskriven i Sveriges grundlag. Våra lagar har som syfte att värna den enskilde mot övergrepp från myndigheternas sida.

Att äga och sköta skog är att ta ansvar för både Sveriges naturresurser och ekonomi. Med en skogspolitik som gynnar brukande av skogen och respekterar äganderätten, kan skogsbruket dessutom bidra till utveckling och sysselsättning i hela Sverige.