Widar Den auktoriserade revisorn Ernst & Young förordar att politikerna i styrelsen och den verkställande direktören i det kommunala bolaget Upplev Norrköping AB inte ska beviljas ansvarsfrihet för hur verksamheten skötts under 2018. De förtroendevalda politikerna i kommunrevisionen (Lekmannarevisionen) gör i sin tur en liknande bedömning och riktar en anmärkning mot bolagets ledning.

Lekmannarevisorerna riktade skarp kritik mot Upplev Norrköping AB redan för verksamhetsåret 2017. Revisorernas omdöme var vid detta tillfälle att: ”Bolagets styrning präglas av otydlighet och informella beslut, styrningen har varit bristfällig under året. (--) Det är anmärkningsvärt att inga dokumenterade uppföljningar av vare sig affärsplan eller mål genomförts under året”. Ljusfestivalen det året gav ett underskott på drygt 2, 5 miljoner kronor.

En central del av kritiken från Ernst & Young för 2018 handlar om hur Upplev Norrköping AB hanterade ekonomin i den stora Marvelutställningen. Bolaget budgeterade med en vinst på fyra miljoner kronor. I verkligheten blev resultatet en förlust på 11 miljoner kronor. Revisorerna skriver i sin rapport: ”Bolagets vd har under genomförandet av utställningen underlåtit att till styrelsen rapportera stora negativa budgetavvikelser. Samtidigt har styrelsen och vd brustit i sin ekonomiska uppföljning av utställningen. Enligt revisorn finns det därför en risk att denna oaktsamhet samt underlåtenhet att agera åsamkat bolaget ekonomisk skada.”

Ansvarsfrihet eller inte är en fråga för politikerna i fullmäktige som samlas till möte på måndag 29 april. Ett splittrat presidium i fullmäktige föreslår att fullmäktige ska bevilja styrelse och vd i Upplev Norrköping AB ansvarsfrihet. Presidiets två socialdemokrater Olle Vikmång och Irma Görtz vill ge ansvarsfrihet medan Päivi Johansson (M) anser att fullmäktige bör följa förslaget från revisorerna och säga nej till ansvarsfrihet.

I mina ögon är det fel att bevilja ansvarsfrihet. Saken handlar inte om att bolaget haft otur och/eller råkat göra dåliga affärer. Saken handlar om ett kommunalt företag vars ledning vid dokumenterat upprepade tillfällen hanterat skattemedel med oaktsamhet och utan tillbörlig respekt. Den ekonomiska skadan för skattebetalarna må för all del inte vara svindlande. Om politikerna kör över revisorerna och ger ansvarsfrihet så riskeras emellertid politiska förtroendeskador av sådana mått att de inte kan mätas i pengar.