Debatt Riksdagen bildade under 1900-talet Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Vägverket och Banverket för att ge struktur åt de fyra trafikslagen: sjöfart, luftfart, vägtrafik och järnväg.

Inom verken bildades också en inspektionsmyndighet med rätt att skriva föreskrifter, utfärda behörigheter och stoppa verksamheter. De blev underavdelningar inom varje trafikverk.

Trafikverken bedrev affärsverksamhet och samhällsservice. Inspektionerna skulle kontrollera.

Stenhårda konflikter fanns inbyggda i det system som Sveriges riksdag hade skapat.

Frågan hamnade till slut i riksdagens Trafikutskott som 2004 beslutade att de fyra inspektionerna skulle få en mer fristående ställning. Det sades att verksamheten fungerade.

År 2006 vann Alliansen valet. En ny utredning tillsattes under ordförandeskap av Staffan Widlert, dåvarande generaldirektör i Rikstrafiken som upphandlar samhällsnyttig kollektivtrafik.

Av de fyra trafikverken bildades två nya myndigheter. Trafikverket fick hand om planering, drift och underhåll inom trafiksystemen. Transportstyrelsen blev en sammanslagning av de fyra olika inspektionerna. Den 1 januari 2009 tillsatte Alliansregeringen Staffan Widlert som generaldirektör.

Trafikverket i Örebro fick ta hand om Transportstyrelsens alla It-system.

Staffan Widlert beräknade att Transportstyrelsen kunde spara omkring 200 miljoner kronor genom att outsourca Transportstyrelsens It-system. En ny It-chef anställdes 2012. Han skulle genomföra outsourcingen. Affären handlade om 800 miljoner kronor och innebar drift av omkring 1100 servrar.

Nödvändiga beslut hos Trafikverket och Transportstyrelsen samordnades. Transportstyrelsen sa upp sitt avtal med Trafikverket i början av 2014. Trafikverket påbörjade avtrappningen. Transportstyrelsen inledde upphandlingen. I september 2011 blev Annie Lööf departementschef. Hon avlöste Maud Olofsson. Catharina Elmsäter Swärd var ansvarig infrastrukturminister.

Det blev regeringsskifte i oktober 2014.

Generaldirektör Staffan Widlert fyllde 65 år i slutet av april 2015, men valde att sluta sin tjänstgöring den sista februari. Den nya generaldirektören Maria Ågren började sin tjänst den 1 mars 2015. Överlämningen från generaldirektör till generaldirektör skedde på en timme. Avtalet med IBM var i slutfasen. Den 1 april skulle Maria Ågren underteckna avtalet.

Det hade inte gått att skilja mellan vilka uppgifter som var skyddsvärda och vilka som inte var det. En civil polisbil saknar polisiära karaktäristika, men finns angiven som polisbil i registren. Sjömäns tjänstgöring på militära fartyg får tillgodoräknas som civil sjötid. Ett fartygs användning bestäms inför varje resa. Ena stunden en civil isbrytare. Nästa månad ett fartyg med sekretesskyddad besättning på en polarexpedition. Likadant inom flyget.

Någon återvändo fanns inte. Trafikverket hade redan börjat avveckla såväl lokaler som personal. Alla behörigheter för personer är tidsbegränsade och kräver ständig förnyelse med nyregistrering. Om avtalet med IBM inte undertecknades skulle Sverige stanna.

Fartyg skulle kvarhållas i utländska hamnar. Flygplan inte få flygtillstånd. Tågen inte få gå och bilägare inte kunna registrera nyinköpta bilar.

Maria Ågren skrev under. Samtidigt skrev hon ett protokoll att hon gjorde avsteg från personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Därefter leder alla spår in i dimman. Vem visste vad?

IBM lade arbetet i Rumänien, Tjeckien och Serbien. Icke säkerhetsklassad personal tog över driften. Ett privat företag hade tagit över Sveriges säkerhetssystem. I en krissituation kan en främmande makt slå ut Sverige på ett par timmar.

Annie Lööf säkerställde aldrig att outsourcingen kunde genomföras. När ärendet befann sig vid stupets kant anställdes Maria Ågren.

Att Stefan Löfvens ministrar inte kan svara på frågor har de sig själva att skylla.