Debatt I Söderköping pågår en livlig debatt huruvida vi kommer att behöva höja kommunalskatten eller inte. Ofta pratar vi om hur vi vill använda skatteintäkterna men väldigt sällan om varifrån pengarna kommer. Detta är märkligt, för utan företag som genererar arbetstillfällen skulle huvuddelen av kommunernas skatteintäkter utebli. Enligt Tillväxtverket ökar företagens regelkostnader med 1,2 miljarder kronor om året i Sverige. Detta är inte hållbart. Företagen är inte bara viktiga för det gemensamma utan även för den enskilde. Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. För att underlätta för näringslivet och företagen i Söderköping har vi nio konkreta förslag:

1. Kommunens mål och strategier för näringslivet formuleras i dialog med företagen.

2. Företag prioriteras t.ex. vad gäller bygglov och detaljplanerändringar.

3. Fakturering av kommunala avgifter/taxor sker efter utförda uppdrag.

4. Tillståndshantering och tillsynsärenden samordnas och förenklas.

5. Översyn, förenkling samt anpassning sker av kommunens avgifter och taxor.

6. Företagslots införs, en kontaktväg in till kommunen.

7. Markreserv och detaljplaner för företagsetableringar säkerställs.

8. Kommunens kompetens vad gäller inköp och upphandling förstärks.

9. Utmanarrätt införs.

Det är företagarna själva som vet bäst på vilket sätt kommunen bör agera för att stötta och utveckla näringslivet. Olika företag har olika behov men alla företag är lika viktiga, oavsett om det är ett café, ett industriföretag, ett enmansföretag, företag med anställda, företag i staden eller på landsbygden. Kommunens näringslivssatsningar ska vara rättvisa, jämställda och transparenta. Det måste vara tydliga mål och strategier, men inte minst uppföljning med analyser. Vi måste se till att maximera utfallet från de resurser som kommunen satsar på näringslivsutveckling. Vi måste bli bättre på att lyssna och föra dialog! Det ska vara enkelt att starta och driva företag!