Det hela gäller skärpt tillsyn i fristående förskolor med konfessionell inriktning, samt förstärkt dialog med friskolor som bedriver konfessionellt inriktad verksamhet.

Baserat på den samhällsdebatt som varit kring skolor och förskolor på senare tid vill Moderaterna på detta sätt försöka hindra att samma sak sker i Norrköping.

Som exempel tar Sophia Jarl den buss som debatterats i media och där barnen delats upp i flickor och pojkar.

– Vi har märkt att det varit en del incidenter runt om i Sverige och vi vill stärka dialogen med friskolorna och skolorna kring det här, säger hon.

Sophia Jarl betonar att man välkomnar mångfalden av olika skolor i Norrköping men att man samtidigt måste se till att skollagen följs.

– Det är oerhört viktigt att barn och unga som går i den här typen av skolor och förskolor ska delta av egen fri vilja i de religiösa inslagen. All typ av religiös verksamhet ska vara frivillig.

Inom skolans värld finns en tydligare gränsdragning än i förskolan. Elever har obligatoriska lektioner och under dessa får ingen undervisning inom religion ske.

– Om det inte rör sig om religionslektion. Men då ska man undervisa om alla religioner och inte bara om en. Det är exempelvis inte tillåtet att ha schemalagda lektioner med bibelstudier, säger Sophia Jarl.

Hon berättar också att förskolan är svårare att reglera då det inte finns uppdelat lektioner och raster. Hela konceptet förskola utgör själva utbildningen.

– Det är inte heller lätt för en femåring att förstå vad som är frivilligt eller inte. Här behöver vi ha en ökad tillsyn, säger Jarl.

Moderaterna föreslår nu så väl ökad tillsyn i förskolan som ökad insyn i skolorna. Syftet är att skapa en tryggare miljö för Norrköpingsbarn.

– Alla barn i Norrköping är ju "våra" barn, även om de inte väljer att gå i en kommunal skola, säger Sophia Jarl.

"Om skolor profilerar sig på ett sätt som bidrar till att elever med olika bakgrund inte söker sig till en viss inriktning eller profilskola finns risken att segregationen i bostadsområdena ökar", står att läsa i motionen. Moderaternas förslag ska därmed på sikt bidra till minskad segregation i Norrköping.

Partiet understryker också vikten av att de som utför tillsynen ska vara utbildad i så väl språket som i kulturen hos den som granskas.

– Det är viktigt för att få en ordentlig och rättvis inblick i verksamheten, säger Sophia Jarl.

Partiet vill också ta fram utökade formulär för att enkelt kunna genomföra tillsynen och rapportera in eventuella avvikelser direkt till Skolverket.

– Det är viktigt att familjer och barn i Norrköping vet vilka rättigheter de har, säger Sophia Jarl.