Lungcancer har länge haft en förhållandevis dålig prognos, varför behovet av nya mediciner är stort. Sedan tidigare vet man att vissa patienter svarar mycket bra på en så kallad immunterapi där patienten får läkemedel som stimulerar det egna immunförsvaret att angripa tumören.

Hur överlevnaden ser ut har dock inte varit lika känt och nyligen presenterades data som visar att 13,4 procent av de patienter som fått en så kallad immuncheckpointhämmare, efter att först ha fått "vanlig" cellgiftsbehandling, fortfarande var i livet efter fem år, att jämföra med 2,6 procent av de patienter som "bara" hade fått cellgifter.

Även sett till det som på fackspråk kallas för progressionsfri överlevnad, det vill säga andelen patienter som klarat sig utan att sjukdomen förvärrats, var siffran klart bättre för de patienter som fått den nya behandlingen: åtta procent jämfört med noll procent.

Överlevnadsfördelen sågs också i flera undergrupper, rapporterade forskarna vid en kongress för lungcancer i Barcelona nyligen. Även hos patienter som hade ett mycket lågt uttryck i tumören av markören PD-L1, som ger en fingervisning hur väl patienten kommer att svara på immunterapi där ett högt uttryck av markören är att föredra.