På stadsplaneringsnämndens nästa möte (tisdag 16 januari) ska beslut tas om planbesked för fastigheterna Nordanskog 1:32, 2:1 och Gåsåker 2:1 med närområde inom centrala Arkösund. Det handlar om att ändra i detaljplanen för att möjliggöra en allmän samlingsplats i centrala Arkösund samt att ge utrymme för byggandet av fler bostäder och verksamhetslokaler. Man planerar också för att tillgängligheten till närliggande parkering söder om Arkösunds centrum säkerställs för besökare.

Detta är alltså en ordentlig satsning på Arkösunds centrum som planeras och ett positivt beslut på tisdag blir då startskottet för själva planeringen.

– Får vi i uppdrag att ta fram en ny detaljplan kommer vi att börja med detta omkring hösten 2018, säger Anna Karlin, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Artikelbild

| Vackert. Arkösunds fördelar och attraktiva läge ska nu framhävas om planerna går i lås.

– Senare kommer också medborgarna ute i Arkösund att bli involverade så vi kan hämta in deras uppfattningar och tankar i detta arbete; det kan kanske bli i början av 2019.

En sak som kanske kan glädja en och annan Arkösundsbo är planerna på att återställa kanalen mellan Beckmansviken och Lindöviken, detta skulle göra att halvön Lisslindö åter blir en fristående ö med broförbindelse. Vattnet blir på det sättet ännu mer närvarande ända in mot centrum.

– Kanalen är inte planerad att ligga på exakt samma plats som förr men ska vara så bred att man kan åka med en mindre båt genom den. En fördel är då att man kan komma in till centrum med båt, säger Anna Karlin som tillägger att kanalen grovt räknat kommer att bli omkring 200 meter lång som planerna ser ut.

– Man kan också tänka sig krogytor i centrum och promenadstråk längs med kanalen. Men det är alltså ännu för tidigt för att svara i detalj på hur det kommer att bli.

Artikelbild

| Översiktsplanen för Arkösund.

Planerna för en satsning på Arkösund kommer att vara en del av projektet "Coast4us" där Norrköpings kommun tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Valdemarsviks kommun och 13 andra organisationer har fått 31 miljoner kronor ur EU:s Central Baltic-program. "Coast4us" syftar till att med lokal samverkan "genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen.".

– I och med kanalen kan man också tänka sig att det blir ett bättre vattenflöde och bättre vattenmiljö, påpekar Anna Karlin som tillägger att hon i nuläget inte kan svara på hur många bostäder det kan komma att röra sig om i Arkösunds centrum:

– Det är för tidigt att säga, om vi får uppdraget att påbörja det här arbetet måste vi titta över det hela och vill som sagt också få input från de boende.

Nästa tisdag tas alltså beslutet om arbetet med en utveckling av Arkösunds centrum kan inledas.