Detaljplanen har varit ute på samråd och förslaget till stadsplaneringsnämnden är att den nu ska ställas ut för granskning.

Planområdet är ett tårtbitsformat område som gränsar till Skarphagsleden i norr och Ektorpsgatan i öster.

Stora delar av planområdet används i dag som markparkering.

Artikelbild

| Planområdet. Det rosa området vid Skarphagsleden och Ektorpsgatan.

Syftet med detaljplanen är att förtäta planområdet genom att komplettera befintligt bostadsområde med fler bostäder och grönytor.

Här vill Rikshem bygga cirka 100 lägenheter, genom nybyggnation på parkeringsytorna vid Skarphagsleden och Ektorpsgatan, och dessutom bygga på sitt höghus med en sjunde våning.

Förtätningen anses ge mer underlag för handel i form av kommersiell och offentlig service som bedöms gynna utvecklingen i närområdet.

Det finns dock frågetecken kring om påbyggnaden av sexvåningshuset kan bli av. Det är utrymmet för ventilation uppe på taket som skulle få ge plats åt den nya våningen, som är tänkt att rymmas inom den befintliga bygghöjden, vilken är 60 meter ovan nollplanet.

Artikelbild

| Idéskiss. Vyer mot Skarphagsleden och Ektorpsgatan.

Så högt får man på grund av närheten till flygplatsen inte bygga i dag. Dagens gräns är 54,7 meter. Befintliga hus undantas från den regeln.

– Deras ambition är att få till en våning till, men det här måste dubbelkollas. Inför antagandet vet vi exakt om det blir eller inte, säger planarkitekt Azita Taheri.

Artikelbild

| Så kan det bli. Så skulle de nya husen, med uteplatser, placeras inom planområdet.

– Vi har en pågående diskussion med kommunen. Vår förhoppning är att kunna tillskapa den här sjunde våningen, säger Christofer Bernebring, regionchef vid Rikshem.

Påbyggnaden skulle ge omkring 27 lägenheter.

Artikelbild

| Så kan det bli. Så skulle de nya husen, med uteplatser, placeras inom planområdet.

Det befintliga huset, från 1966, ska renoveras. Målsättningen är att komma i gång med det innan sommaren. Förhoppningen är också att kunna komma igång med nyproduktionen, de nya husen, vid årsskiftet 2018-2019. Först måste man avvakta den nya detaljplanen.

– Vi tror att det här skulle vara väldigt positivt för stadsdelen, att tillskapa, av en död parkeringsplats, något som är mer livfullt, säger Christofer Bernebring och talar också om att skapa en trevligare utemiljö.

I översiktsplanen pekas Ektorpsgatan ut som aktuell för omdaning till stadsgata.

Enligt den nya detaljplanen ska kommersiella lokaler placeras i hörnet mot Skarphagsleden och Ektorpsgatan i bottenvåningen.

Nya parkeringsplatser ska skapas genom nedsänkt garage under upphöjd gård.