Alminia vill att Stadsplaneringsnämndens beslut om ny detaljplan ska upphävas.

Företaget pekar på flera orsaker. Trafiksituationen i området kommer att försämras, eftersom mer trafik med motorfordon till de nya bostäderna kommer att öka.

Vidare menar man att det under byggnationen, även blir en kraftig ökad trafik med lastbilar och annan tung trafik.

Även luftmiljön menar Alminia kommer att försämras med den ökade trafikbelastningen, såväl under som efter byggnationen.

Man menar också att den aktuella fastigheten är en känslig kulturminnesbyggnad, som inte tål den ökade belastning som byggnation kommer att innebära och det kommer att förta byggnadens kulturella värden.

Företaget bestrider också det faktum att nya detaljplanen innebär att Sandbyhovsgatan genom en fastighetsreglering, kommer att förläggas närmare fastigheten och att markområdet mellan fastigheten och den nya ändrade Sandbyhovsgatan blir mindre. Därmed skulle användningssättet för fastigheten att försämras.

Enligt planarkitekt Jackie Leiby, är Norrköpings kommuns syfte med nya detaljplanen, att möjliggöra en utveckling av Sandbyhov och närliggande områden, via en blandad bebyggelse, stadsmässiga trafiklösningar och även med grönområden, torg och stråk.

Man poängterar att ny bebyggelse på Sandbyhov, ska skilja sig från de gamla, kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på området, men ändå harmonisera med dem.

Länsstyrelsen har inget att erinra om detaljplanen, men rekommenderar att man gör vidare utredningar av risken för föroreningar.