Nämnden går fram med detaljplanen väl medveten om att den kan stöta på patrull.

– Den kommer troligtvis att överklagas av länsstyrelsen. Det är vår gissning, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

– Vi har full respekt för att vi har överprövande myndigheter. Det har vi på många detaljplaner. Ibland kan det vara bra att pröva sin åsikt och se om den håller.

Kommunen vill bygga till den befintliga skolan i Dagsberg, som består av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, med en ny skolbyggnad och idrottshall.

– Det har funnits ett önskemål från föräldrar och boende i området.

Elevunderlaget blir allt större, inte minst med ny bostadsbebyggelse mellan Lindö och Djurön.

Länsstyrelsen har under samrådsprocessen sagt nej till utbyggnaden, med hänsyn till flygplatsen som riksintresse och bullerzonen under inflygningen till flygplatsen. Inga förändringar som riskerar att medverka till framtida inskränkningar av flygverksamheten får ske.

Länsstyrelsen har framhållit att om kommunen ändå antar detaljplanen kan beslutet komma att överprövas enligt plan- och bygglagen.

Kommunen anser inte att utveckling av Dagsbergs skola medför någon påtaglig skada på riksintresset eller är i strid med miljötillståndet för flygverksamheten.

Kommunen framhåller att detaljplanen innebär utveckling av en sedan mycket lång tid etablerad skolverksamhet och att det verkliga utnyttjandet av flygplatsen understiger tillståndets ramar avsevärt.