Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar som Naturvårdsverket fördelar över landet. Sedan 2015 har man delat ut uppåt 2 miljarder kronor och fokus läggs på projekt som minskar utsläppen av växthusgaser. Nu har Naturvårdsverket presenterat vilka som får stöd denna sökomgång.

I Norrköping får Lantmännen ekonomisk förening 820 000 kronor för att konvertera sin uppvärmning från eldningsolja till bioolja.

– Ökad produktion av och omställning till fossilfria energikällor är en nyckelfråga för att nå uppsatta klimatmål, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland i en kommentar.

Allra mest i länet får Tekniska verken i Linköping: hela 30,6 miljoner kronor – detta för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG). Genom att kondensera biogas till flytande form kan enligt pressmeddelandet nya marknader för biogas öppna sig.

Sammanlagt har Naturvårdsverket beslutat att stötta 290 lokala klimatinvesteringar över hela landet med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. Man räknar med att detta sammantaget ska minska utsläppen av klimatpåverkande gaser med över en miljon ton (räknat som koldioxidekvivalenter).

Klimatklivet betalar i genomsnitt 44 procent av investeringskostnaderna för åtgärderna – de sökande står alltså för större delen av kostnaden.