Den ekonomiska rapporten för maj var motstridig och saknade väsentlig information, menar Moderaterna som därmed inte tyckte att nämnden skulle kunna ställa sig bakom tjänstemännens slutsatser om en ekonomi i balans för budgetåret 2018.

M ville att nämnden skulle återremittera ärendet. Syftet var att få ett bättre underlag för att kunna ta ställning till rimligheten i kontorets ambition att nå en budget i balans på alla kommunala skolenheter.

– Jag kan inte ta ställning till om det är rimligt för skolorna att klara en budget i balans när rapporten innehåller motstridiga uppgifter mellan nämnden och vad tjänstemannaorganisationen uppenbart vill säga. Nämndskrivelsen, som ska till kommunstyrelsen, handlade om att effektiviseringskravet var genomförbart men mitt i den fanns ett tjänstemannautlåtande som flaggade för underskott, säger Roger Åkesson (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Kvartetten genomför besparingar som de inte tagit reda på effekten av, menar oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Återremissen avslogs. Ärendet kommer till kommunstyrelsen den 19 juni.