Utbildningsnämnden hade ett underskott på 50 miljoner kronor 2017.

Underskottet berodde framför allt på ett stort ökat antal anställda under främst den andra halvan av året där organisationen, framför allt grundskolan, utökades med 195 personer. De flesta av dem, många elevassistenter, finns kvar i organisationen och har visstidsanställning fram till läsårets slut.

Utbildningsnämnden har fått 46 miljoner extra för 2018, men för att man ska kunna hålla sig inom budget 2018 och 2019 måste man göra effektiviseringar.

150 årsarbetare i grundskolan ska bort till läsårsstarten i höst.

Besparingarna i år beräknas till 43 miljoner kronor. 2019 väntar effektiviseringar motsvarande 65 miljoner kronor.

De 150 årsarbetarna handlar till största delen om visstidsanställningar som inte förlängs.

– Det är mestadels elevassistenter, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Därutöver kommer det att vara en del lärare som kanske inte kan vara kvar på sin enhet och då kommer att bli erbjudna andra tjänster.

– Det är ingen som ska sägas upp, betonar han, utan de som försvinner är visstidsanställda.

– Vi har aldrig lagt så mycket pengar som vi lägger på skolan i år. Det som hände förra året var att man anställde väldigt mycket folk som man inte hade pengar till.

Nu sker en anpassning till de pengar nämnden har, och för att det inte ska få några stora dramatiska effekter har man tillfört pengar under 2018, säger Olle Johansson.

Han säger att skolorna ser över sin organisation, att där man haft väldigt små klasser får större klasser, och att en utredning pågår om hur om olika former av stöd till elever ska se ut. Ett första betänkande kommer i juni.

På Kyrkskolan i Eneby ska sju av åtta elevassistenter bort, liksom en extralärare. Elevassistenterna är ett stöd för elever med särskilda behov, elever som är utåtagerande eller har diagnoser som autism och adhd. Lärarna på skolan har framfört sina protester till politikerna.

Andra skolor räknar fortfarande på sina budgetar, säger Heikki Bodsunder, ordförande i Lärarförbundet.

– Vi konstaterar att det kommer att bli väldigt tufft. Det är den tredje parten som till slut drabbas, säger Heikki Bodsunder och syftar på eleverna.

Han tror att det är betydligt fler personer än 150 som försvinner, då alla inte jobbar heltid.

– Det blir en tuff höst, säger Heikki Bodsunder som tror att läsåret 2019/2020 blir ännu tuffare.

Hur är stämningen bland dina medlemmar?

– Man är ju bekymrad på många ställen, och undrar hur det ska gå.

Han berättar också att en del enheter är i gång med, som kommunen säger, intern rörlighet, att tillsvidareanställda kan få flytta på sig från en skola som har för stor kostym mot budget till en annan skola där behovet finns.

Hur ska man lösa behovet av extrastöd till elever?

– Det är en mycket bra fråga. Hur man löser det vet inte jag, säger Heikki Bodsunder.

Politiken har svängt lite i frågan om gemensamma resursgrupper, säger han. Nu lutar det åt att man kanske ska ha kvar det i någon form. En klok tanke, säger Bodsunder.

– Vissa elever kan behöva mer stöd och lugn och ro på ett annat sätt än man kan erbjuda på en enhet som är maximerad till antal elever.

För några år sedan togs beslutet att avveckla de kommungemensamma grupperna. Intaget stoppades och i sommar går de sista eleverna ut därifrån.