Detaljplanen ska möjliggöra för Castellum att bygga nytt bakom Tvål-Jockes hus, i ett kvarter som utgör byggnadsminne sedan 1978.

Kvarteret har tidigare varit kringbyggt, och kommer nu att bli det igen.

Det första förslaget var ett femvåningshus mot Järnbrogatan och ett trevåningshus mot Skolgatan och Knäppingsborg.

Artikelbild

| Föreslagen ny bebyggelse utmed Järnbrogatan, med Knäppingsborg till vänster.

Under samrådet kom flera synpunkter in, inte minst från länsstyrelsen, om att byggnadsvolymen var för stor och inte tillräckligt anpassad till befintlig bebyggelse i kvarteret.

Länsstyrelsen menade att planerna skulle påverka den befintliga kulturhistoriska stadsmiljön negativt, genom tänkta volymer, höjd och utformning.

Stadskärnan i Norrköping utgör riksintresse för kulturmiljövården, och länsstyrelsen bedömde att planerna skulle skada det riksintresset. Om inte detaljplanen arbetades om skulle den inte godkännas.

Också kultur- och fritidskontoret protesterade mot planerna på femvåningshuset.

Artikelbild

| Så här ser det ut i dag vid Tvål-Jockes hus.

Kommunen har i samråd med Castellum och deras arkitekt arbetat om detaljplanen. Nu föreslås tre våningar mot Järnbrogatan varav översta våningen som vind, och fyra våningar mot Skolgatan, varav översta våningen som indragen.

Det innebär att bebyggelsen kommer att uppfattas som två respektive tre våningar.

Artikelbild

| Här på den gamla rivningstomten intill Tvål-Jockes hus ska det byggas.

Bebyggelsen har också omgestaltats och föreslås i huvudsak utföras i puts.

Stadsplaneringsnämnden har nu beslutat att ställa ut detaljplanen för granskning, vilket innebär en ny chans att lämna synpunkter.