Det handlar om förtätning, främst på nuvarande parkeringsplatser längs Skarphagsleden, ovanför Ektorps centrum. Kommer man nerifrån stan är det alltså på vänster sida av Skarphagsleden, med adress Idrottsgatan.

Rikshem, Heimstaden och Lundbergs har ansökt om en ändring av detaljplanen. Stadsplaneringsnämnden har nu beslutat att inleda ett planarbete.

Den tänkta nybyggnationen kan ge uppåt 300 lägenheter. I varje fastighet kan det bli mellan 80 till 100 lägenheter, beroende på vilket alternativ man väljer för byggnation.

Artikelbild

| Förslag. Ett alternativ är längor som skyddar gårdarna från buller.

Enligt planarkitekt Tomas Nyström finns det två alternativ. Ett alternativ är punkthus, fristående hus, i fyra våningar, där ett av husen kan gå upp till åtta våningar.

Men med tanke på bullerproblematiken från Skarphagsleden rekommenderar stadsbyggnadskontoret istället att man bygger ihop husen till ett antal sammanhängande längor för att få bullerfria gårdar. De längorna skulle ha fyra våningar.

Parkeringar är tänkta att förläggas till källargarage, försänkta parkeringsdäck under överbyggda gårdar. Markparkering ska begränsas i området.

De som bor i området i dag parkerar på de ytor som nu är tänkta att bebyggas. Nu kommer 300 lägenheter på den ytan.

Frågan är hur alla ska få plats att parkera i framtiden?

– Det får planarbetet utvisa hur man ordnar detta, men vi har en ny parkeringsnorm som ger mindre behovstal än den förra parkeringsnormen, säger Tomas Nyström.

Men de som bor där i dag kanske blir oroliga, "var ska vi parkera i fortsättningen"?

– Det är frågor som måste tas upp i planarbetet, säger Tomas Nyström.

Av planförutsättningarna framgår att bebyggelsen ska förhålla sig till Skarphagsledens framtida omdaning till stadsgata. Möjligheterna till verksamhet i bottenplan i attraktiva lägen bör utredas.

Befintlig bebyggelse är från 1960-talet och typisk för sin tillkomst. Kulturmiljöaspekten ska beaktas i planarbetet.

Skarphagsleden är i dag trafikerad med buss. I framtiden planeras spårvagn att anslutas till området.

Beslut om att anta en ny detaljplan bedöms kunna ske tidigast år 2020.