Idag lanseras en ny tjänst för jämförelser mellan grundskolor. Företaget bakom tjänsten har paketerat tillgänglig offentlig statistik som bygger på att elevernas resultat viktas mot föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och andelen nyinvandrade elever. (Se artikel om "Salsa" här intill)

Tjänsten omfattar alla grundskolor i Sverige som har årskurs nio. Folkbladet har fått ta del av resultaten för Norrköpings grundskolor. När skolorna viktas enligt Salsa framträder delvis nya mönster. Det är ingen nyhet att exempelvis Klingsborgsskolan hamnar "mycket under" genomsnittet i Sverige när elevernas betyg (meritvärde) jämförs. Givet skolans ingångsvärden - 15 procent nyinvandrade elever, 43 procent pojkar och låg utbildningsnivå på föräldrarna - så placerar sig Klingsborgsskolan däremot "över" riksgenomsnittet. Klingsborgsskolan har således enligt denna mätning presterat bättre än vad som statistiskt kunde ha förväntats. Kunskapsskolan vars elever når avsevärt högre meritvärden än Klingsborgsskolan hamnar å andra sidan bara på en medelnivå i mätningen; en position de bland annat delar med Navestadsskolan 1. Kunskapsskolan presterar enligt denna viktning av elevernas insatser sämre än förväntat medan Navestadsskolan 1 - trots mycket låga meritvärden - gör ett bättre resultat än förväntat.

Överlag är utfallet för Norrköpings grundskolor mycket svagt i den nya skoljämförelsetjänsten. Fem av 14 skolor bedöms befinna sig "mycket under" riksgenomsnittet. Det är enbart Jönsbergska Idrottsskolan som når positionen "mycket över" riksgenomsnittet. Fristående och kommunala skolor förekommer såväl i botten som i toppen.