Företaget är verksamt i Norrköping och har ansökt om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med uppgiften att föreslå socialnämnden familjehem och jourhem till barn samt stöd till hem som tar emot barn. Men Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger inte mycket för företagets tidigare inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter, och radar upp flertalet underskott som de hittat på företagets skattekonto under 2017. Att företaget uppger att detta skedde under en uppstartsfas med ojämn intäktsfördelning, och att företaget nu har stabila intäkter, bryr sig inte IVO om.

"Det framgår av förarbetena till lagen att kraven på kvalitet och säkerhet i institutionsvård och heldygnsomsorg för samhällets mest utsatta grupper såsom barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre måste ställas högt om syftet med insatserna ska uppnås...Verksamheter med konsulentstöd ger bland annat utbildning, stöd och handledning till hem som tar emot barn med relativt omfattande social problematik. Regeringen anser att tillstånd ska beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet", skriver IVO bland annat och avslår ansökan.