Nätverket är ett forum för tillväxtkommuner för samverkan kring stadsutveckling. 17 nordiska städer är med i nätverket, bland dem Norrköping.

– Det är viktigt att Norrköpings kommun är med och deltar och utbyter erfarenheter i frågor rörande stadsutveckling, säger Christian Widlund (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det handlar om hur vi ska skapa hållbara städer i framtiden.

Utmaningar man ser är bland annat klimatförändringar, med ökad nederbörd, samt ökad befolkning, vilket de flesta möter med förtätning av staden.

På mötet i Köpenhamn var det bara politiker som deltog, men vid andra möten medverkar även tjänstemän.

– Vi har stor nytta av att delta på sådana här möten. Vi kan till exempel hämta kunskap om hur vi ska planera staden för att attrahera ett framtida näringsliv eller utbyta erfarenheter kring hur vi på bästa sätt arbetar med en socialt hållbar stad och hur vi planerar staden för att skapa gemenskap för människor, säger Linda Apelgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

En oväntad diskussion under mötet var att man kan skönja en viss konflikt mellan stad och landsbygd, att folk på landsbygden upplever att alla satsningar görs i städerna, säger Widlund.

I Norrköping jobbar man just nu med översiktsplaner för både stad och landsbygd.