Det är många i Norrköping som söker mark att bygga bostad på, så under 2018 har stadsbyggnadskontoret reviderat gällande riktlinje för marktilldelning och gjort en handlingsplan för nämnden och kontoret.

Syftet med handlingsplanen är att stora förändringar inom lagstiftningsområdet har skett men också att nämnden och kontoret vill väva in de lärdomar man dragit.

– Efter frågan på mark är historisk. Både vi och branschen lär oss hela tiden om hur vi kan bli tydligare och hur vi kan tilldela mark på bättre sätt för att få en bra stadsutveckling, säger Kikki Liljeblad (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Om detaljplanen antas så möjliggör det att omläggning av Bossgårdsvägen, där kommunen står för kostnaden, vilket ger ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolan, samt ny trevägskorsning med Skenäsvägen. Del av nuvarande Bossgårdsvägen blir gång- och cykelväg och bussangöring med vändplan i anslutning till Vikbolandsskolan, samt ny kvartersmark för centrumändamål, offentlig och kommersiell service, samt bostäder i form av flerbostadshus eller villor.