– Den politiska ambitionen från Moderaterna och Socialdemokraterna har varit att få till en tydlig ansvarsfördelning. Både gällande vilka frågor som ska avgöras i vilka nämnder och även en tydlighet om vad som ska beslutas av politiker och vad som kan beslutas av tjänstemän, säger Johan Wänström.

Koalitionen mellan M, S och MP som styrt de senaste fyra åren, har enligt Wänström försökt förändra det politiska styrningssättet i kommunen. Men detta har även lett till konflikter. Oppositionen har många gånger varit kritiska till hur processerna har fungerat och till enskilda beslut. Även allmänheten har överklagat många beslut.

– Jag tror att den styrande koalitionen har velat få fram en tydligare och mer effektiv styrning inom politiken. Om det blivit bra eller dåligt kan jag inte uttala mig om. Däremot verkar det ha resulterat i en del politiska konflikter.

Artikelbild

| –?Den styrande koalitionen har velat få fram en tydligare och mer effektiv styrning inom politiken, säger Johan Wänström, statsvetare på Linköpings universitet.

– Jag vet inte heller hur dialogen med medborgarna har varit, säger han.

Han påpekar att mindre kommuner ofta har en mindre tydlig uppdelning av uppdragen. Där politiker och tjänstemän ofta går lite in i varandra då det gäller arbete och beslut, vilket kan göra att besluten tar längre tid. Söderköpings kommun har enligt Wänström försökt att förändra den politiska processen till att istället likna större kommuners uppdelning.

– Några mål med detta kan vara att effektivisera. Helt enkelt få snabbare beslut. Men om det istället blir så att många beslut överklagas så blir det inte effektivare.

Johan Wänström menar att nackdelar kan vara att det inte blir en lika tydlig debatt vilket kan göra att inte alla känner sig med i beslutet.

Artikelbild

Dessutom krävs tydliga politiska riktlinjer både till tjänstemän och allmänhet om beslut ska delegeras till tjänstemännen. Det måste finnas tydliga planer som visar vilka beslut som politiker står bakom och åt vilket håll de vill driva politiken. Om S och M har lyckats med det i Söderköping vet inte Johan Wänström.

– Grunden är egentligen vad demokrati är och hur man vill driva den. Ett sätt är att politikerna måste stå för besluten och sedan får medborgarna tycka det är bra eller inte. Eller också väljer man att ha en längre process där opposition och medborgarna är mer delaktiga och besluten kanske diskuteras längre, säger Johan Wänström.

Att det funnit ett stort missnöje hos Söderköpingsborna tycker han syns tydligt efter valet. Söderköping är den kommun i Östergötland där Socialdemokraterna tappat mest röster. Det går inte bara att förklara med att partiet tappat röster generellt både på riksnivå och i andra kommuner.

– Att alla invånare inte är nöjda med hur den politiska processen har fungerat står klart. Rakare beslutsprocesser måste visa att det händer något. Nackdelen i Söderköping är nog att det tagit för lång tid. Men det beror också på att planer tar tid.

– Valresultatet visar antingen att missnöjet är stort eller att andra alternativ verkar vara bättre. Det är en balansgång som inte är enkel då man vill förändra ett politiskt styrningssätt. Men vad som är väldigt viktigt är att politikerna ger tydliga direktiv om vad tjänstemännen ska besluta och inom vilka regler. Det går inte alltid friktionsfritt och tar tid, säger Johan Wänström.