Läs mer: Bevilja inte styrelsen ansvarsfrihet.

Läs mer: Få röster avgör.

Ett enigt presidium i kommunfullmäktige föreslår i samband med kommunfullmäktiges behandling om frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD i Upplev Norrköping att frågan ska återremitteras för en kompletterande utredning om huruvida bolaget har lidit någon ekonomisk skada enligt de skäl som den auktoriserade revisorn anför.

– Så länge det kan råda minsta misstanke om att vi i fullmäktige inte fattar beslutet om ansvarsfrihet med alla nödvändiga fakta i ärendet på bordet så har vi ett stort problem, inte minst gentemot väljare och skattebetalare. Just nu finns en tveksamhet och den behöver vi bringa klarhet i. Revisorns uttalande om risk för ekonomisk skada öppnar upp för fler frågor, än vad det ger svar, säger Olle Vikmång (S) ordförande i kommunfullmäktige.

Det fullständiga motivet för den föreslagna återremissen är följande: Den auktoriserade revisorn Peter von Knorring från Ernst & Young föreslår i sin revisionsberättelse över Upplev Norrköping AB avseende revisionsåret 2018 avstyrkt ansvarfrihet för VD och styrelse.

Läs mer: Ansvar först och frihet sedan.

Som grund för sitt uttalande framför revisor Peter von Knorring följande:

”Bolaget har under perioden juni till och med augusti 2018 genomfört en stor utställning i Norrköping. Det ekonomiska utfallet av utställningen avviker kraftigt negativt från budgeterat utfall. Bolagets VD vid tidpunkten för utställningens genomförande har underlåtit att till styrelsen rapportera stora negativa budgetavvikelser. Styrelse och VD vid tidpunkten för utställningens genomförande har vidare enligt vår bedömning, brustit i sin ekonomiska uppföljning av den för bolaget synnerligen väsentliga utställningen. Enligt vår uppfattning finns därför en risk att denna oaktsamhet samt underlåtenhet att agera åsamkat bolaget ekonomisk skada.”

Återremissen ska ge svar på om en ekonomisk skada har uppstått till följd av de skäl som den auktoriserade revisorn anför, omfattningen av en eventuell ekonomisk skada samt ansvar för en eventuell skada.