Beslutet fattas efter en längre tids utredning av inomhusproblem i två av byggnaderna på Råsslaskolan. Det handlar om besvärande lukt och luft i hus B och C. Vissa åtgärder har gjorts, men eftersom det har varit svårt att komma till rätta med problemen har utredningen fortsatt.

Nu är den klar och det man kommit fram till är att det krävs ett mycket omfattande renoveringsarbete för att återskapa en bra inomhusmiljö i de två byggnaderna. Därför ser såväl kommunens bostadsbolag Norrevo Fastigheter som utbildningskontoret rivningen som den enda lösningen i ett långsiktigt perspektiv.

– Vi har nu även möjlighet att bygga en ny skola som är bättre anpassad till dagens undervisningsmetoder, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig Norrevo Fastigheter.

Rivningen kommer att påbörjas under sommaren 2017, och delar av verksamheten på Råsslaskolan är sedan tidigare evakuerade till andra lokaler vid skolan. På skolans hemsida skriver rektor Sophie Battel:

– Råsslaskolans personal och ledning är glada över att beslut nu har fattats, så att planering av organisation och verksamhet kan fortsätta, även om det innebär nya förutsättningar och bitvis tillfälliga lösningar. Samplanering och dialog mellan utbildningskontoret och Norrevo Fastigheter fortsätter enligt plan under våren. Det har så här långt lett arbetet framåt och det gynnar hela verksamheten samt elever, föräldrar och medarbetare.

Den nya skolan kommer förmodligen att börja byggas under 2018 och just nu ser man över om det finns möjlighet att bygga en större skola.

– Vi ser nu över prognoserna för kommande år angående ökade volymer i området. Genom att bygga den nya skoldelen större än idag kan skolan ta emot flera elever i framtiden. Samtidigt måste vi självklart ta hänsyn till att övriga funktioner på skolan klarar av den ökade volymen. Det handlar bland annat om att idrottshall, kök, matsal och specialsalar måste räcka till, säger Peter Tellman, lokalstrateg på utbildningskontoret.