Våren 2017 gjorde Skolinspektionen tillsyn på Navestadsskolan 1, vilket betyder årskurs fyra, fem och sex. Dels gjordes intervjuer med lärare, elever, rektor och företrädare för elevhälsa och trygghetsteam, dels klassrumsobservationer. Här fann inspektörerna flera brister som man anser påverkar elevernas trygghet och studiero, så allvarliga att elevernas möjligheter att nå målen riskeras.

Under Skolinspektionens lektionsobservationer kunde de se hur vissa elever inte kom igång med arbetet, hur de avbröt läraren med frågor som inte rör undervisningen, använde sin mobiltelefon till annat än skoluppgifterna, använde ett grovt kränkande språkbruk och pekade finger. Skolinspektionen såg ingen gemensam linje i hur lärare tillrättavisade elever, om det ens gjordes, och efterfrågade en plan för att motverka kränkande behandling. Det var även stökigt i de allmänna utrymmena, där inspektörerna bland annat kunde se hur elever bråkade och trycktes upp mot skåp.

När Skolinspektionen kom tillbaka i våras ansåg man inte att skolan kommit till rätta med problemen. Har inte dessa åtgärdats i november, kommer myndigheten ansöka om ett vite på 1,4 miljoner kronor.

Artikelbild

| Lisa Bergendahl, rektor Navestadsskolan 1.

Lisa Bergendahl är rektor för årskurs fyra, fem och sex. Av nio klasser är det i två som de här problemen förekommer, något hon är medveten om.

– Tyvärr har det varit lärarbyten i de här klasserna och vi har behövt göra en sammanslagning av grupperna, säger hon om vad hon tror kan ligga bakom att det blivit problem i just de här klasserna.

Hon håller med Skolinspektionen i viss kritik som framförs, men inte allt:

– Det har varit rörigt, men jag tycker att vi har haft ett bra läsår där vi gått från klarhet till klarhet. Nu tycker jag att vi har en god arbetsmiljö, säger hon och poängterar att det handlar om de här två klasserna, medan de andra sju inte fått någon anmärkning alls av Skolinspektionen.

Åtgärder har redan vidtagits, bland annat har en plan för hur kränkande behandling ska motverkas tagits fram. Det har hållits möten med elever och vårdnadshavare, representanter från kommunens forsknings- och utvecklingsavdelning och kommunens elevombud.

– Om man tittar på den enkät som delats ut så ser vi redan förbättringar. Men vi har även vårdnadshavare och elever som vi måste fortsätta samverka med. Det är viktigt att ha en god samverkan med vårdnadshavare och jobba med värdegrunden.

Innan semestern finns fler avstämningsmöten inplanerade, likaså till terminsstart. Att detta ska vara löst när Skolinspektionen kommer på besök i november, tror Lisa Bergendahl:

– Vi ser självklart jätteallvarligt på det beslut som är taget och jobbar aktivt med det. Jag är väldigt positiv till arbetet som vi gör och har ett nära samarbete med huvudmannen, säger hon.

En kritik som Skolinspektionen lyfter fram är att det saknas en samsyn bland lärarna på hur ordning och trygghet ska skapas. Det håller inte Lisa Bergendahl med om:

– Vi har trivselregler för hela skolan och har arbetat fram regler i lärarlaget. Sedan är det upp till varje lärare att omsätta det i praktiken i varje klassrum. Även mentorerna har tagit fram trivselkontrakt som ska gälla alla, säger hon.