Det handlar om den tredje etappen av utvecklingsarbetet i Sandtorp. Planområdet omfattar cirka 29 hektar mark och genom den föreslagna detaljplanen möjliggörs en bebyggelse med cirka 550 nya bostäder samt torg, park, nya gång- och cykelstråk och en ny dragning av spårvagnslinjen inom området. Förutom befintliga skolor och kontorsverksamhet, medger detaljplanen även möjligheten att etablera nya centrumverksamheter och skolor.

Det har varit en lång process att få fram den föreslagna detaljplanen, berättar nämndens ordförande Kikki Liljeblad (S),

– Länsstyrelsen har utrett om det är ett biotopskyddsområde. Men nu är de klara med sin utredning och vi kan gå vidare, säger hon.

Artikelbild

| Kikki Liljeblad (S) gör sist sista möte som ordförande i stadsplaneringsnämnden. Efter nyår blir hon skolkommunalråd.

Sandtorps bebyggelse blir en länk mellan två stadsdelar av helt olika karaktär, Kneippen och Klockaretorpet. Målbilden är att området ska utvecklas till en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden. För området planeras en markanvisningstävling där den vinner som är den som kan erbjuda lägst hyra till slutkunden.

– Det är kul! Jag hoppas att man kan anordna tävlingen snart, säger Kikki Liljeblad som förklarar att det går att genomföra en sådan tävling på en plats där det redan byggts:

– Då kan man jämföra hyrorna.

Av de 550 bostäderna är en del tänkt att bli hyresrätter. Exakt fördelning är i dag inte klart.

När det gäller detaljplanen för del av Styrstad 6:15 handlar det om området mitt emot flygplatsen, vid Arkösundsvägen. Här möjliggörs för industri, kontor, centrumverksamhet och skolverksamhet. Flera utredningar har genomförts gällande bland annat buller, luft- och markmiljö, gestaltning och trafik och ingen visar på att detaljplanen medför risk för betydande miljöpåverkan. I området har bland annat Nordic International School visat intresse av att bygga.

– Genom detaljplanen möjliggörs även för kommunen att bygga en skola, om behov uppstår, säger Kikki Liljeblad.

Mötet är det sista Kikki Liljeblad gör som ordförande för stadsplaneringsnämnden. Efter nyår blir hon i stället ordförande i utbildningsnämnden.

– Det känns såklart tråkigt att lämna den här nämnden. Jag gillar frågorna! Men samtidigt känns det spännande med ett nytt område!, säger hon och kallar det sista mötets dagordning för "mandatperiodens längsta".

– Vi kör på ordentligt ända in i slutet!