Mo Gård ”Kärnan i det vi håller på med är rätten till kommunikation”, sa Johanna Bergstrand till mig innan vi knappt hann slå oss ner i hennes rum på Mo Gårds ledningskontor på Norralundsvägen i Finspång. Jag var inte riktigt förberedd på Johannas perspektiv. Jag gick in i vår intervju med bilden av Mo Gård som ett relativt stort vård- och omsorgsföretag med säte i Finspång som domineras av insatser enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. När jag lämnade kontorshuset – som Mo Gård delar med KL Industri AB – såg jag Mo Gård mer som ett specialistdrivet kommunikationsföretag.

Johanna Bergstrand är sedan ett par år tillbaka vd i Mo Gårds företag för insatser enligt LSS. I januari 2018 blev hon dessutom utsedd till chef för hela koncernen.

För ungefär tjugo år sedan kom Johanna Bergstrand till Finspång från sin födelsestad Örebro. Hon skulle studera teckenspråk på Mo Gårds folkhögskola.

”Örebro är något av Sveriges dövhuvudstad. I staden finns många skolor och utbildningar av olika slag och jag hade många vänner som var döva. Min plan var att plugga teckenspråk för att senare kunna arbeta som tolk mellan teckenspråk och talad svenska. Nu blev det inte så. Mo Gård gav mig chansen att vara med och starta en ny verksamhet här i Finspång och jag blev alltmer fascinerad av Mo Gård desto mer involverad jag blev”, berättade Johanna Bergstrand.

Mo Gård har en lång historia i Finspång. Redan 1947 öppnades där ett statligt ”skol- och arbetshem” för ”dövstumma med komplicerat lyte.” Och på den vägen är det skulle man kunna säga. De människor som idag får insatser på Mo Gård förenas av att de vid sidan av behov av alternativ kommunikation som teckenspråk, också har en rad andra funktionshinder. Sammantaget gör detta att de stödinsatser som kommunen kan erbjuda på hemmaplan är otillräckliga.

Förutsättningarna och villkoren för Mo Gårds verksamhet har förändrats ett flertal gånger. Synen på institutioner, på döva och på rättigheter har skiftat och utvecklats.

”Att ständigt ha den enskilda brukaren i centrum för tankar och aktivitet – istället för att fastna för hårt i tidstypiska lagar, ekonomiska villkor, trender och normer - det är delar som gjort att vi funnits i över 70 år menar Johanna Bergstrand.

I dag drivs Mo Gård som en stiftelse där Finspångs kommun, Region Östergötland, Sveriges Dövas Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda sitter i styrelsen. Mo Gård delar inte ut några ekonomiska vinster till sina ägare utan allt eventuellt överskott används i verksamheterna.

Mo Gård har cirka 600 medarbetare varav drygt hälften arbetar i Östergötland. Verksamheterna – främst boenden och daglig verksamhet – är i huvudsak placerade i närheten av Sveriges mest tättbefolkade områden. Enköping är ett nav och Mo Gård planerar för att Nyköping ska bli ett annat centrum för insatser i Mälardalsområdet. Mo Gård driver också verksamhet i Skåne.

”Finspång är dock vår huvudort. Framförallt för att vi här samlar de främsta specialisterna som finns i Sverige inom vårt område. Därmed knyter vi an till alla specialistdrivna verksamheter som finns inom industrin i Finspång. Där de främsta specialisterna finns där finns också de främsta drivkrafterna för utveckling”, sa Johanna Bergstrand.

Och allt kretsar runt kommunikation.

”Vår filosofi är att alla kommunicerar; men ibland är det väldigt svårt att upptäcka hos människor som har ytterst små möjligheter att visa, göra, peka, säga någonting över huvud taget. Det kan vara en något annorlunda vinkling av huvudet; kanske betyder det nej? När vi förstår personens sätt att kommunicera; då kan utvecklingen mot ett värdigare och mer självständigt liv verkligen skjuta fart. Den som varit med om sådana saker, den glömmer det aldrig”, förklarade Johanna Bergstrand.