I mitten av september förra året beslutade kommunstyrelsen i Finspångs kommun att pojken skulle få skolskjuts om det finns plats, från och med den 1 oktober 2017 till den 31 mars 2018. Eftersom han inte kan beviljas skolskjuts enligt avsståndskriterierna, får han bara nyttja skolskjutsen " i mån av plats" och då bara till skolan.

Vårdnadshavarna överklagade kommunens beslut och ärendet hamnade i förvaltningsrätten. Vårdnadshavarna har bland annat anfört att den cykel- och gångväg som pojken måste använda sig av för att ta sig till skolan är insynsskyddad och då finns en ökad risk "för att inte händelser upptäcks i tid".

De påpekar också att den aktuella vägen inte har prioritet 1 när det gäller snöröjning. "Kommunen garanterar bara snöröjning inom tre timmar efter avslutat snöfall och det kommer troligtvis inte att sammanfalla med barnens tid när de befinner sig på vägen till eller från skolan".

Kommunen vidhåller i sitt svar att så kallad vinterskjuts är till för elever vars anvisade skolväg inte vintervägshålls under den aktuella perioden. Vägen som pojken nyttjar är en prioriterad väg vintertid. Dessutom är den" av kommunen bedömd som trafiksäker". Man framhåller också att pojken har blivit erbjuden skolskjuts om plats finns.

Förvaltningsrätten väljer att gå på kommunens linje, med tyngdpunkt på att skolvägen anses som trafiksäker och avslår därför vårdnadshavarnas överklagan