För tre år sedan utsåg kommunstyrelsen en referensgrupp med uppdraget att ta fram en strategisk inriktningsplan "för de offentliga områdena i Finspångs centrum". Det arbetet satte fart på allvar i mitten av januari i år.

Nu är förslaget klart. Gruppen – som består av Herman Vinterhjärta (MP), Stefan Carlsson (V), Hugo Andersson (C), Christer Lundström (L) och Patrick Karlsson (S) – har valt att presenterade programmet utifrån tre utgångspunkter med fokus på fem områden.

Det handlar dels om Förvaltningstorget, Bergslagstorget och Bruksparken. Men också om Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset och strandområdet längs stationsområdet på "andra sidan järnvägen" och dess anslutning till Bruksparken och övriga parkområden på norra sidan av Finspång.

Artikelbild

| Oattraktiv yta. Så beskrivs Förvaltningstorget i förslaget. Här vill man i stället se att det sker kreativa möten i "ett arbetsrum".

– Det är viktigt att betona att förslaget handlar om den inriktning vi tänker oss på centrum, det offentliga rummet som vi styr över i kommunen. Exakt hur det ska utformas är inget som vi har jobbat med, säger Herman Vinterhjärta, sammankallande i referensgruppen.

Den första utgångspunkten som gruppen lyfter fram är att centrum ska gå från att vara transportstråk till en plats där människor vistas. Fokus är på Bergslagstorget och Bergslagsvägens sträckning som hittills mest fungerat som transportled.

"Trafik och parkeringar – bilar och kollektivtrafik har främjats på bekostnad av gång- och cykeltrafik", konstaterar referensgruppen. Den vill i stället se ett gångstråkområde fritt från biltrafik från Bergslagstorget upp mot parkeringen mitt emot blivande vårdcentrum. Man vill också att det skapas cykelparkeringar i området.

För att få till en mer sammanhängande enhet tar gruppen i sin andra utgångspunkt fasta på att binda samman de tre större ytorna Bruksparken, Bergslagstorget och Förvaltningstorget, som är separerade från varandra, dels höjdmässigt, dels avståndsmässigt.

Artikelbild

| Öde. På Bergslagstorget är förslaget att det skapas mötesplatser som gör torget till ett offentligt "vardagsrum

Här betonar gruppen att det är viktigt att ge Förvaltningstorget en funktion. "I dag är det en relativt "död" och oattraktiv yta som inte inbjuder till vistelse" konstaterar man och föreslår att det utvecklas till att bli mer som "ett arbetsrum" i utemiljö.

Inriktning för Bergslagstorget föreslås bli mer som mötesplatser med karaktären av offentliga " vardagsrum", medan Bruksparken ska innehålla ytor för rekreation, lek och evenemang.

Så vill referensgruppen slå ett slag för det unika, vilket i utgångspunkt nummer tre innebär att miljöutformningen ska vara "stolthetsskapande".

– Det finns ofta väldigt mycket åsikter om hur det ser ut i centrum. Nu vill vi att medborgarna ska kunna känna en stolthet över utformningen när det är klart och då kan det handa om att tänka nytt, säger Herman Vinterhjärta.

Förslaget innehåller bland annat idéer om att skapa offentlig konst där Finspångs fyra element ingår, vatten eld, järn och glas. Här betonas också vikten av att inte låsa fast sig i utformningen, ett sommartorg kan bli något annat vintertid. Det flexibla tankesättet kan leda till dialog med bland annat näringsidkare och kommunmedborgare för att få till ett levande centrum, som inte är en redan färdigbyggd miljö, slår referensgruppen fast.

Inriktningsprogrammet kommer närmast att behandlas i kommunstyrelsen, där förslaget är att anta programmet.