Antalet skyddade naturområden ökar i hela landet, något Folkbladet skrivit om. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet områden nationellt med 377 områden – antalet var vid 2016 års utgång 12 474 stycken vilka täckte en areal av 5 512 174 hektar (11,1 procent av landets yta).

I Finspång är det en mindre del av arealen som är skyddad natur (0,6 procent) – det innebär i reda siffror 764 hektar skyddad mark. För att få mer kunskap om kommunens natur pågår nu ett arbete med att inventera kommunens värdefulla naturområden: sedan 2016 drivs ett treårigt projekt för att uppdatera objektskatalogen (alltså kommunens katalog över värdefulla naturområden). Detta projekt är finansierat med LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) och projektet är tänkt att vara genomfört vid 2018 års utgång.

Det är naturvårdssamordnare Marika Sjödin som arbetar med det här på Finspångs kommun.

Artikelbild

| Marika Sjödin är naturvårdssamordnare i Finspångs kommun.

– Under 2016 handlade det mycket om att samla ihop det material som funnits om kommunens naturområden: dels i den gamla objektskatalogen från 2000; dels områden som kommit till i senare inventeringar som bland annat Skogsstyrelsen och länsstyrelsen gjort, berättar Marika Sjödin.

– Under 2017 har vi haft en projektanställd person som varit ute och tittat en stor del av de här objekten i fält, både de gamla och nya som kan komma att lyftas som värdefulla naturområden.

Hon tror att det kan bli fråga om ganska många nya områden som läggs till i objektskatalogen i och med detta arbete.

– Under 2018 kommer jag att fortsätta få ihop dokumentation och annat, sedan är det tänkt att informationen ska läggas ut på Finspångs kommuns hemsida tillsammans med en karta med de värdefulla naturområdena där man också kan få mer information om dessa, säger Marika Sjödin som tillägger att det är lite beroende av när kommunens nya hemsida kommer att sjösättas.

– Tanken är sedan att det materialet ska uppdateras kontinuerligt. Att de här uppgifterna är lätt åtkomliga är ju också viktigt när kommunen tar fram exempelvis översiktsplaner och detaljplaner.

Sedan tidigare ansvarar kommunen för ett naturreservat: Ölstadsjön som fick reservatstatus 2000. Men nu är ännu ett på gång.

– Vi planerar att göra ett naturreservat av skogsområdet vid Bönnernbadet men är fortfarande i början av det arbetet. Det handlar kanske om ett område på 14-15 hektar och här har också Skogsstyrelsen inventerat och klassat ett område på 8 hektar som nyckelbiotop, påpekar Marika Sjödin.

Arbetet med objektskatalogen löper parallellt med ett annat LONA-projekt där man inventerar friluftsområdena i Finspång.

– De här hör ihop eftersom värdefulla naturområden också är viktiga i friluftshänseende, inte minst de som är tätortsnära, säger Marika Sjödin som poängterar att detta också är två prioriterade uppdrag från politiskt håll.

Så vad det lider kan snart Finspångsborna vandra i ett nytt naturreservat.

011-200 472