Förra året tog kommunfullmäktige beslutet att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling.

Målet är att kommunen ska ha 30 000 invånare år 2035.

Det innebär att detaljplaner för både nya och befintliga områden behöver skapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av bostäder, företag och kommunala verksamheter.

Artikelbild

| Bostadsområde planeras. Miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP), berättar att det i förslaget rör sig om 50 bostäder i form av parhus, friliggande villor och flerbostadshus i tre våningar.

Nu planerar kommunen att anlägga ett nytt bostadsområde vid östra Hårstorp, i närheten av KL Industri.

– I förslaget rör det sig om 50 bostäder i form av parhus, friliggande villor och flerbostadshus i tre våningar, säger miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP).

– Det är tydligt att många vill bo i stråket mot Norrköping, påpekar Ulrika Jeansson.

Syftet med detaljplanen för Dalsberg är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse, utformad efter markens beskaffenhet och topografi.

Artikelbild

| Nya bostäder. Kommunen planerar att anlägga ett nytt bostadsområde vid östra Hårstorp, i närheten av KL Industri.

– Vi försöker få till en bra mix. Det är ett stort naturområde och planen är också att säkerställa mark för kolonilotter och göra det möjligt att anlägga en väg. Det är viktigt att betona att detta är ett samråd, inget beslut. Vi ser gärna att så många som möjligt lämnar in förslag på hur de vill att området ska se ut, säger Herman Vinterhjärta.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Artikelbild

| 50 bostäder. Ett nytt bostadsområde med plats för 50 bostäder planeras vid östra Hårstorp.

I östra delen av området planeras för en tätare bebyggelse med parhus eller radhus. I skogskanten finns möjlighet att uppföra flerbostadshus i tre våningar. Tillfart till området kan bli från Gronvägen i väster via en gata som leder vidare till Johanneslund.

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs.

Artikelbild

| Bostäder. I förslaget rör det sig om 50 bostäder i form av parhus, friliggande villor och flerbostadshus i tre våningar, som planeras vid östra Hårstorp, i närheten av KL Industri.

– Det demokratiska perspektivet är en central del. Därför är det viktigt att få in synpunkter från olika perspektiv, anser Herman Vinterhjärta.

– Först i höst kan det bli aktuellt att ta beslut i ärendet. Målet är att detaljplanelägga för 300 bostäder i kommunen under 2018. Vi planerar för 300 nya bostäder om året, för att kunna nå vårt tillväxtmål, konstaterar Ulrika Jeansson.