– Vi vill att så många som möjligt tycker till, vi vänder oss inte bara till dem som bor här i kommunen utan även till dem som jobbar här eller har någon annan anknytning. Ja, eller helt enkelt bara känner lite extra för Finspång, säger Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering, Finspångs kommun.

Det handlar alltså om en ny översiktsplan som ska utformas och som beräknas vara klar 2020. En plan som bland annat visar på vilka områden som bör utvecklas i kommunen, när det gäller bostäder, rekreation och verksamhet. Men också områden som bör bevaras. I planen måste även statens intressen beaktas, som naturreservat och kulturmiljöer.

– Vi har en gedigen och bra översiktsplan som antogs 2011 och som fortfarande är aktuell, men vi såg att det fanns en hel del faktorer som förändrats framför allt 2015 i samband med den stora flyktingströmmen i kommunen. Inte minst när det gäller bostäder. Och befolkningen har överlag ökat väldigt mycket de senaste åren, vilket vi så klart påverkas av i planeringen, fortsätter Lina Alm.

Det ledde till att kommunfullmäktige gav beredningen för miljö- och samhällsplanering i uppdrag att arbeta fram en ny plan, bland annat utifrån de tillväxtmål som är satta fram till 2035.

– Då räknar vi med att det minst är 30 000 invånare i kommunen. Det är ungefär 8 000 fler än vad vi är idag. Det ställer bland annat krav på fler förskolor och skolor, utbyggd äldrevård och fler LSS-bostäder, tillägger hon.

Processen med att ta fram den nya översiktsplanen har nu kommit igång. Huvudansvarig är ordföranden i beredningen för miljö- och samhällplanering, Ingrid Ahlstöm (MP). Rent praktiskt är arbetet uppdelat i två fokusgrupper ledda av politiker, en styrgrupp som jobbar med ”Finspång med omland”, som innefattar centrala Finspång inklusive Falla, Butbro, Risinge, Viggestorp, Lotorp, och stråket fram till Norrköpings kommun. Den andra gruppen riktar in sitt arbete på ”övriga orter och landsbygden”

– Men vi vill alltså också ha med allmänheten i det här jobbet. Därför har vi utformat en e-panel, en webbaserad medborgargrupp, som ska tycka till. Ju fler desto bättre. Den som vill vara med kan anmäla sig på kommunens hemsida. Tanken är att vi vartefter också ska ge oss ut och föra en dialog med kommunmedborgarna. Så det här är ett väldigt bra sätt att vara med och påverka, understryker Lina Alm.