Finspångs kommun har tagit del av och lämnat in ett remissvar på Region Östergötlands nya Länstransportplan 2018–2029. I planen ingår den i många år omdiskuterade frågan om en förbifart genom Finspång.

Förslaget är en ny sträckning av riksväg 51 från Malviken i norr till korsningen med väg 215 i söder.

– Det skulle innebära mindre trafik på Bergslagsvägen, där åker det en hel del tung trafik i dagsläget, säger Stefan Carlsson i kommunstyrelsen.

Syftet med förbifarten är att flytta ut genomfartstrafiken från centrum av tätorten, öka genomfarttrafikens framkomlighet och därmed höja trafiksäkerheten.

– Det kommer att göra det lättare att röra sig säkert genom gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Att binda ihop gång- och cykelnätet inom kommunen och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken anses vara en förutsättning för att Finspång ska kunna växa hållbart.

Målet är att kommunen ska ha 30 000 invånare 2035.

2018 påbörjas förberedelserna för att möta upp arbetet med ”Förbifart Finspång”.

– En förbifart innebär många positiva effekter. Buller, utsläpp, tunga godstransporter och farligt gods som i dag passerar genom centrum flyttas utanför de centrala delarna, säger Stefan Carlsson.

Ökad trafiksäkerhet, i synnerhet för barn och unga, och en satsning på gång- och cykelnätet i kommunens västra del lyfts fram.

Den största betydelsen anses vara att förbifarten möjliggör stadsutveckling och förtätning.

– Det öppnar upp för att exploatera nya utvecklingsområden. Fler områden för bostadsbyggande och samhällsutveckling kommer tillgängliggöras.

Totalt görs det möjligt i dessa områden, i både befintlig och kommande sträcknings direkta närhet, för bostäder för 6 000 personer.

– Länstransportplanen pekar ut många utvecklingsmöjligheter. Ambitionen är att invånarantalet ska växa. Ny förbifarten kan vara avgörande för om kommunen ska nå sina tillväxt- och utvecklingsmål, konstaterar Stefan Carlsson.

För att säkra utvecklingsområden för bostäder, samhällsservice och verksamheter är förbifartens sträckning en del i arbetet med den nya översiktsplanen.

I arbetet med ny översiktsplan föreslås även att kvarvarande vägreservat för en "hel" förbifart söder om Finspång ska tas bort.